Bilaterální smlouvy – dle švýcarské Vlády lepší varianta než členství v EU


21.6.1999 – podpis Bilaterálních smluv I v Lucembursku.Dle posudku „Zhodnocení vztahů s EU“ z roku 2022, jehož zhotovení zadala švýcarská Federální rada (Vláda), jsou bilaterální smlouvy pro Švýcarsko nejvýhodnějším řešením vztahů s EU.

Možnosti Švýcarska ve vztahu k EU byly posuzovány na základě čtyř kritérií:
– přístup na jednotný trh
– možnosti spolupráce
– prostor k politickému manévrování
– realizovatelnost vlastní zahraniční politiky


Posudek zkoumal všechny možnosti, které jsou k dispozici:

– vztahy na základě smluv o volném obchodu (mimo smlouvy s EU a členství v EFTA, která zprostředkovává volný obchod pro Švýcarsko s řadou zemí, má Švýcarsko dalších 33 samostatných smluv s celkem 43 státy světa, např. bilaterální smlouvy s Japonskem a Čínou, nyní nově i s Británií)

– pokračování cestou bilaterálních smluv (nejen v oblasti volného obchodu, ale i v jiných oblastech upravují vztah mezi EU a Švýcarskem individuální smlouvy na míru, např. v oblastech výzkumu, podpory kultury, statistik, životního prostředí atd.)


– připojení k Evropskému hospodářskému prostoru EEA (regulace vyplývající z členství se týkají jen přístupu na jednotný trh, ne hospodářské a politické unie, platí dle různých odhadů 10-30% regulací EU, členy jsou země EU + Island, Norsko a Lichtenštejnsko, Švýcarsko má k tomuto prostoru přístup na základě bilaterálních smluv)


– členství v EU
(platí regulace týkající se nejen jednotného trhu, ale i hospodářské a politické unie, platí 100% regulací EU, např. kvóty na přerozdělování uprchlíků, regulace týkající se bankovnictví či justice, zákaz ochrany vlastního zemědělského sektoru, sankce proti Rusku, zákaz prodeje žárovek atd.)

Mapa zemí, se kterými Švýcarsko uzavřelo obchodní smlouvy pro zjednoduššení obchodu. Interaktivní mapa zde. Obchod s neoznačenými zeměmi se obecně řídí pravidly Světové obchodní organizace či je dále upraven dle smluv EFTA.Závěr posudku je, že bilaterální cesta zůstává nejlepší možností.

V roce 2021 Švýcarsko jednostranně přerušilo jednání s EU o tzv. rámcové dohodě (jedné nové smlouvě, která by nahradila více než 120 stávajících bilaterálních smluv). To vedlo ke zhoršení vztahů mezi Bernem a Bruselem. Následné snahy prolomit tuto diplomatickou patovou situaci se nezdařily.

Švýcarská Vláda od jednání odstoupila, jelikož dle veřejného mínění by Švýcaři s největší pravděpodobností přistoupení k této smlouvě zrušili v referendu. Na oplátku EU omezila účast Švýcarska ve studentských výměnných programech.


Bilaterální smlouvy Švýcarsko – EU

Bilaterální smlouvy Švýcarska s EU lze rozdělit do 4 základních skupin:
1) Bilaterální smlouvy před rokem 1999
2) Bilaterální smlouvy I z roku 1999
3) Bilaterální smlouvy II z roku 2004
4) Bilaterální smlouvy a spolupráce po roce 2004Bilaterální smlouvy před rokem 1999 řeší 3 oblasti:
– smlouva z roku 1972 umožňuje volný obchod s průmyslovými produkty a upravuje obchod se zpracovanými zemědělskými produkty
– smlouva z roku 1989 otvírá vzájemně přístup na trhy s pojištěním
– smlouva z roku 1990 upravuje kontroly a formality vztahující se na přepravu zboží


Bilaterální smlouvy I z roku 1999 řeší 7 oblastí:
– volný pohyb osob, vzájemný přístup na trhy práce
– technické překážky obchodu, soulad požadavků na průmyslové produkty

– trhy veřejných zakázek, vzájemný přístup na trhy veřejných zakázek
– zemědělství, snižování cel a necelních překážek
– výzkum, přístup k programům výzkumu a inovací
– civilní letectví, přístup švýcarských leteckých společností na EU letecký trh
– pozemní dopravu
, vzájemné otevření trhů silniční a železniční dopravy

Bilaterální smlouvy II z roku 2004 řeší 9 oblastí:
Schengen/Dublin, dohoda o volném pohybu osob
– automatická výměna informací, zamezení mezistátnímu vyhýbání se daní
– boj proti podvodům, v oblastech pašování a vyhýbání se daní
– zpracované zemědělské produkty, vzájemné omezení dotací a cel na produkty jako káva a čokoláda
– kreativní Evropa, podpora kultury a kreativity a audiovizuální produkce
– životní prostředí, spolupráce s Evropskou agenturou životního prostředí
– statistika, spolupráce při vytváření statistických dat
– důchody, zamezení dvojího zdanění zaměstnanců
– vzdělání, odborná příprava, mládež
, účast na studentských programech

Bilaterální smlouvy a spolupráce po roce 2004 řeší 12 oblastí:
– Europol, policejní spolupráce proti organizovanému mezinárodnímu zločinu a terorismu
– Eurojust, spolupráce s evropskou justicí s cílem bojovat proti závážným zločinům
– spolupráce s Evropskou obrannou agenturou (EDA), právně nezávazná spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje, zbrojení, vzdělávání a tréninku
– spolupráce mezi úřady hospodářské soutěže, odstraňování překážek mezistátní hospodářské soutěže
– satelitní navigace (Galileo a EGNOS), účast Švýcarska na satelitních programech
– Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO), podporuje mezistátní spolupráci v oblastech poskytování azylu
– zdanění firem, odstraňování kontroverzní pozice Švýcarska jako daňového ráje
– chemická bezpečnost / REACH, soulad regulací chemického průmyslu
– spolupráce v oblasti drog a drogových závislostí, navázání bližší spolupráce
– obchodování s emisemi
– policejní spolupráce (Prümské rozhodnutí), zlepšení mezistátní spolupráce policie
– Eurodac
, databáze otisků prstů žadatelů o azyl

Zdroje: swissinfo.ch 9.12.2022, admin.ch 13.4.2023STANOVISKO HNUTÍ ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE

K našemu členství v EU je možné mít mnoho výhrad. V prvé řadě ke zmanipulovanému referendu o vstupu do EU. Naše vláda (ČSSD s podporou KDU-ČSL) dala 200 mil. korun na kampaň, ve které byli občané informováni pouze o výhodách členství, nevýhody byly zamlčeny. V poměru k velikosti státního rozpočtu by tato částka dnes odpovídala zhruba 500 mil. korun. To je víc, než kolik dohromady vydaly na volby v roce 2021 současné parlamentní strany!

Když v roce 1992 rozhodovali Švýcaři o vstupu do Evropského hospodářského prostoru (předchůdce EU), dostal každý Švýcar brožurku k referendu, kde byly na několika stranách uvedeny jak výhody, tak nevýhody členství. Na základě toho se Švýcaři rozhodli nevstoupit.

Jak bylo uvedeno výše, členství v EU s sebou přináší řadu omezení a problémů. Zákazy na igelitové tašky a brčka mohou být úsměvné. Nařízení jako ochrana osobních údajů GDPR mohou být zbytečné a otravné. Zákazy na žárovky a omezování výkonu vysavačů mohou být diskutabilní. Stejně tak sankce na Rusko (zajímavé, že EU neuvalila sankce na USA za bombardování Jugoslávie, kdy bylo zabito okolo 500 civilistů, 1000 vojáků a způsobeny škody za 30 mld. dolarů, o rozvrácení celé Libye nemluvě).

Varováním by měla být záplava legislativy z EU, kdy V. Klaus starší po vstupu do EU hovořil o tom, že až 80% legislativy přejímáme z EU a později V. Klaus mladší hovořil o 57%. Podobná čísla zmiňoval v ČT i Petr Fiala.

Stejně tak by měla být varováním nedemokratičnost EU, kdy většina rozhodnutí je tvořena nevolenou Evropskou komisí. Volení poslanci Evropského parlamentu samotní naopak nemají právo cokoli navrhnout (stejně to má na světě nastaveno už jen Severní Korea!).

Vážným varováním by měly být kvóty na přerozdělování uprchlíků a žaloba na ČR za jejich nepřijímání. Stejně tak žaloba na Polsko a pokuta milion euro denně za to, jakým způsobem má Polsko nastaveno fungování justice. Věděli jste, že Švýcaři mají dáno přímo ústavou, že nesmí být přijaty žádné mezinárodní smlouvy, které by Švýcarsko omezovaly v kontrole imigrace?

S EU se samozřejmě pojí dotace. Ty nejen že v zásadě pokřivují trh, ale jsou v podstatě vypláceny na úkor státních dluhů největších přispěvatelů. Německo má státní dluh 70% HDP, vystoupivší Británie 100% HDP, Francie 110%, Itálie 150%. Tyto země pak dotují státy s ještě vyšším zadlužením jako např. Řecko se 170% HDP. Průměrné zadlužení zemí EU je 90%! To hovoří samo za sebe.

To, že nadpůměrně bohaté Lucembursko s půl milionem obyvatel a státním dluhem pouhých 20% HDP dostalo v roce 2018 na dotacích zhruba tolik, jako desetimilionová příjmově podprůměrná ČR, hovoří také samo za zebe. To, že se z dotací EU financují zbytečné či života neschopné projekty je jen hořkou třešničkou na dortu, viz zkrachovalý technologický park Nupharo, na který EU přispěla 300 mil. Kč.

Čistí přispěvatelé (červeně) a čistí příjemci (modře) dotací z EU v roce 2017. V eurech na obyvatele. Lucembursko dostalo zdaleka nejvíce. Zdroj: bbc.comKaždý chápe, že chceme a potřebujeme obchodovat s ostatními zeměmi. Proto chceme mít přístup na jednotný trh. Stejně tak chceme volně cestovat a mít možnost pracovat v zahraničí. Nepochybujeme o potřebě mezistátní spolupráce policie. To vše si ovšem můžeme zajistit bilaterálními smlouvami a členstvím v EFTA. Nadměrné regulace a podmínky šité na míru jiným zemím nás však budou svazovat a neumožní nám hospodářký růst a šanci dohnat či předehnat Západ. To je v podstatě současný stav, kdy máme jistotu, že západ nedoženeme.

Bilaterální smlouvy s EU dopředu stanovují jasné podmínky na předem stanovené období. Členství v EU znamená neustálý příliv regulací a neznámou budoucnost.

Myslíte si, že by se mělo opakovat zmanipulované referendum? Myslíte si, že potřebujeme méně regulací a podmínky šité nám na míru, abychom mohli dohnat a předehnat západní země? Myslíte si, že bilaterální cesta a členství v EFTA je nejen pro Švýcarsko, ale i pro nás nejlepší cesta? My si myslíme, že ano, a prosazovat ji, je náš cíl.

Švýcarsko stále na špici hospodářské svobody

Jako ve většině hlavních ukazatelů – od efektivity justice, HDP na obyvatele, výše platů, kupní síly obyvatel, stability měny, obranyschopnosti, kvality silnic, kvality demokracie, kvality života obyvatel, politické stability atd. – i co se týká hospodářské svobody, se Švýcarsko pravidelně umísťuje na prvních místech.

Organizace Heritage foundation je americká nezisková společnost, která již od roku 1995 hodnotí úroveň hospodářské svobody ve většině zemí světa. Hodnocení probíhá dle čtyř hlavních kategorií, které v sobě zahrnují dalších několik desítek indikátorů.

Hlavními hodnotícími kategoriemi jsou:

právní stát (majetková práva, efektivita justice, nezkorumpovanost vlády)
velikost vlády (daňové břemeno, výše vládních výdajů, finanční stabilita)
efektivita regulací (podnikatelská svoboda, zaměstnanecká svoboda, měnová svoboda)
otevřenost trhu (tržní svoboda, svoboda investic, finanční svoboda)

Na základě těchto kritérií jsou pak jednotlivé státy obodovány v rozmezí hodnot 0 až 100 a zařazeny do pěti kategorií hospodářské svobody:

100 – 80 svobodné
79 – 70 většinově svobodné
69 – 60 středně svobodné
59 – 50 většinově nesvobodné
40 – 0 utlačované

Z celkem 184 hodnocených zemí je jich hospodářsky svobodných překvapivě málo. Pravidelně se v této kategorii umísťuje jen zhruba 5 států. Singapore, Švýcarsko, Irsko, Taiwan a Nový Zealand.

Státy v prvních dvou kategoriích v roce 2023. Celý žebříček zde.USA, sesterská republika Švýcarska a stát tradičně považovaný za zemi svobody, je dnes již ve druhé kategorii (stejně jako ČR).

Vývoj hospodářské svobody od roku 1995, červeně USA, modře Švýcarsko. Srovnání zde.


Zdroj: heritage.org 2023, en.wikipedia.org 2023STANOVISKO HNUTÍ ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE

Česká republika, jako takřka ve všech žebříčcích, zůstává v i hospodářské svobodě druhořadou zemí. Švýcarsko je naopak v hospodářské svobodě na špičce. Hospodářská svoboda je i jedním z hlavních pilířů úspěchu Švýcarska.

Zavedení referenda (změnou ústavy v roce 1874) vedlo ve Švýcarsku ke zhroucení oligarchie známé jako „Escherův systém“.

V článku Černý trh s bílým práškem jsme psali o tom, jak se již v devatenáctém století stalo Švýcarsko hlavním producentem umělého sladidla Sacharin, jehož výrobu se podařilo cukrovarnickým lobby v řadě zemí zakázat.

Ze Západu, který se snaží tvářit jako demokratický a svobodný, přichází omezování hospodářské svobody ve všech směrech.

Jak jsme psali zde, na dostavbu plynovodu Nordstream uvalily USA sankce, na které doplatila i švýcarská firma, jejíž loď pokládala potrubí na mořské dno. Aby se vyhla sankcím, práce ukončila. Sankce byly uvaleny na civilní energetický projekt, čímž byla poškozena jak hospodářska svoboda, tak energetická bezpečnost v Evropě.

Pod tlakem EU, USA a UK došlo i k většinovému zrušení bankovního tajemství ve Švýcarsku. Bankovní tajemství Švýcaři obětovali výměnou za svobodu obchodu, jinak by na ně byly uvaleny snakce. Pokud má být argumentem pro zrušení bankovního tajemství zamezení daňových úniků a praní špinavých peněz, připomeňme si, že USA rozvážejí po světě doslova na paletách miliardy dolarů v hotovosti. Jen do Iráku docestovalo zhruba 12 mld. dolarů v hotovosti, bez řádné kontroly nad tím, kdo peníze dostal a za co je utratil.

Nejen Švýcarsko ukazuje, že hospodářství může být svobodné. Myslíte si, že by nám hospodářska svoboda pomohla k hospodářskému růstu, zvýšení životní úrovně a je potřeba ji zavést? My si myslíme, že rozhodně ano.

Výroční zpráva 2022

Vážení členové, příznivci a voliči,

rádi bychom vám tímto poděkovali za vaši přízeň v roce 2022.

Hlavní událostí roku 2022 byly samozřejmě komunální volby. Vlivem událostí jsme byli schopni sestavit kandidátku a udělat kampaň pouze v Ostravě. Dobrou zprávou je, že jsme ve stejném městě dostali oproti sněmovním volbám 2,5x více hlasů. V roce 2021 ve sněmovních volbách jsme získali v Ostravě 0,36% hlasů, v komunálních volbách v roce 2022 jsme získali 0,87%. To lze nepochybně považovat za úspěch. Jednak s ohledem na růstový trend a jednak s ohledem na to, že je Ostrava třetím největším městem v ČR a jde tedy o dostatečně velký statistický vzorek.

Výsledky voleb jsou k dispozici na stránkách volby.cz. Volební program pro Ostravu najdete zde.

Co ovlivnilo volby, byla vnitřní situace v hnutí. Ta byla krizová. Při založení hnutí v roce 2021 jsme byli panem Mikulou z hnutí Zdravé Hradiště opakovaně varováni, abychom nepřijímali více jak deset členů. Jeho slova zněla: „Oni vám to zničí. Oni vás budou chtít odvolat.“ Jako zakládající členové jsme naplněni optimismem jeho slov nedbali, ale doslova do roka a do dne se tato slova stala pravdou. V roce 2022, krátce poté, co počet členů překročil deset, začali někteří noví členové proti jiným členů rozvíjet agresivní obviňování, pomluvy, lži a zastrašování. Někteří se netajili tím, že jejich cílem je vyvolat konflikt. Celou situaci eskalovali do té míry, že předsednictvo bylo nuceno zbavit funkce předsedu a jeho a několik nových členů vyloučit. Ti pak dále narušovali řádnou činnost hnutí. Jménem hnutí si svolávali schůze a konference, či narušovali řádně svolané schůze. K tomu podali na hnutí několik trestních obvinění a žalobu k soudu. Situace v hnutí je nyní stabilní a probíhající soudní spor se vyvíjí ve prospěch hnutí a nemá potenciál fungování hnutí narušit.

Poučením nejen pro naše hnutí je si uvědomit, jaká technika byla použita. Technika agresivního nedůvodného obviňování, pomluv, lží, urážení a zastrašování. Ta je obzvláště zákeřná a lze ji použít prakticky kdykoli, proti komukoli. V politice je to zřejmě základní nástroj převzetí moci. Jak v roce 1939, tak v roce 1948, jsme se nechali zastrašit a kapitulovali bez odporu. Ustupovat se nevyplácí.

Když už zmiňujeme rok 1939, kdy náš prezident Hácha podepsal Hitlerovi vojenskou kapitulaci Československa, věděli jste, že švýcarská ústava jakoukoli vojenskou kapitulaci zakazovala? Nikdo ve Švýcarsku neměl opravnění jménem Švýcarska kapitulovat.

Článek č. 11 švýcarské ústavy platné do roku 1999.

Es dürfen keine Militärkapitulationen abgeschlössen werden. Přeloženo: Nesmí být uzavřena žádná vojenská kapitulace.Na webových stránkách se nám opět podařilo publikovat řadu originálních článků a myšlenek, které doporučujeme k přečtení.

Výroční finanční zpráva pro Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran včetně informací o financování kampaně je k dispozici zde. Od úřadu pro dohled hnutí obdrželo pokutu ve výši 10 000 Kč za účetnictví ke sněmovním volbám. Účtová osnova účtů nebyla vedena po měsících, ale po dnech.

Ing. Tomáš Raždík
předseda hnutí Švýcarská demokracie

V kvalitě silnic jsou Švýcaři 3. na světě, my jsme až na 76. místě

150 metrů vysoký a 678 metrů dlouhý most přes údolí Ganter, kanton Valais.Indikátor kvality silnic je jednou ze složek indexu globální konkurenceschopnosti, který každoročně zveřejňuje Světové ekonomické fórum (WEF). Představuje hodnocení kvality silnic v dané zemi na základě údajů z WEF Executive Opinion Survey, dlouhodobého a rozsáhlého průzkumu, který se opírá o názory více než 14 000 vedoucích firem ve 144 zemích. Skóre indikátoru kvality silnic je založeno pouze na jedné otázce. Respondenti mají ohodnotit silnice v zemi, kde působí, na stupnici od 1 (nedostatečně rozvinuté) do 7 (rozsáhlé a efektivní podle mezinárodních standardů). Jednotlivé odpovědi jsou agregovány, aby se vytvořilo skóre země.Zdroj: theglobaleconomy.comSTANOVISKO HNUTÍ ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE:


Ačkoli může být uvedené hodnocení značně subjektivní, něco zřejmě vypovídá. Podobně jako ve většině měřítek zůstáváme v rámci Evropy i světa druhořadou zemí. Co se týká nezaměstnanosti, jsme však paradoxně jeden z nejpracovitějších národů v Evropě.

Nezaměstnanost v Evropě v roce 2022 (v procentech), zdroj: Eurostat.Jak je možné, že v zemi vzdálené pouhých 300 km od té naší, takřka vše funguje výrazně lépe? Třicet let měníme politiky, ale naše výsledky se nemění. Není čas přemýšlet nad celkovou změnou systému po vzoru Švýcarka? My si myslíme, že ano.

Hotovost je svoboda – Švýcaři prosazují referendum o změně ústavy s cílem zachování peněžní hotovosti

Digitální způsoby platby se během pandemie Covid rozmohly, ale někteří říkají, že hotovost je stále králem, „cash is king“.Švýcaři budou pravděpodobně hlasovat o změně ústavy za zachování peněz a bankovek, kterou zahájilo švýcarské libertariánské hnutí (Mouvement libertaire suisse).

Hotovost je svoboda,“ tvrdí příznivci iniciativy, a to z ní činí „absolutní prioritu Švýcarska“. Hnutí se obává úplné digitalizace peněžních transakcí. Snaží se zabránit zrušení hotovosti prostřednictvím změny ústavy tak, aby Švýcarsko mělo vždy dostatek peněz a bankovek v oběhu. Navrhují také, že jakýkoli krok ke zrušení hotovosti by musel schválit lid a kantony.

Švýcarský politický systém se vyznačuje velmi vysokou mírou spoluúčasti občanů na řízení státu. Jedním z pilířů švýcarské přímé demokracie je tzv. lidová iniciativa, která umožňuje občanům navrhnout úplnou nebo částečnou změnu ústavy. Aby byla iniciativa platná, musí během 18 měsíců získat alespoň 100 000 podpisů občanů. Poté jde k celostátnímu hlasování.

Libertariánské hnutí zatím sesbíralo více než 157 000 podpisů, uvedl v neděli švýcarsko-německý list NZZ am Sonntag. Z toho více než 111 000 již bylo ověřeno.

Autoři iniciativy mají obavy z rozšíření elektronických transakcí a obávají se, že hotovost bude nakonec zrušena. Považují tento trend za ohrožení svobody a zvýšení možnosti sledování občanů.

Zdroj: swissinfo.ch 5.2.2023STANOVISKO HNUTÍ ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE:

K nejen naší měně by se toho dalo říct hodně a je to spíše smutný příběh.

Co se týká omezování plateb v hotovosti, tak bezpochyby probíhá. Již dlouhou dobu je omezení plateb v hotovosti nařízeno přímo zákonem (zákon č. 254/2004). Platby větší než 270 000 korun nesmí být provedeny v hotovosti. Dochází i ke snižování limitu. Dříve byl limit 350 000 Kč. Cílem má být omezení daňových úniků a působení proti trestné činnosti. Zadlužovat naše děti biliony korun (tj. nesplatitelným dluhem) je legální, ale zaplatit za auto v hotovosti je nelegální, protože by teoreticky mohly uniknout daně? Dodnes nemáme zákon o hospodaření s vyrovnaným rozpočtem.

Naši předci odvedli velký kus práce v oddělení peněžního oběhu od bývalého Rakouska Uherska a měli i snahu zavádět zlatý standard v letech 1928 -1932, viz stříbrné oběhové mince 5, 10 a 20 Kčs.

Během první republiky jsme se pyšnili silnou měnou. Jedna Říšská Marka stála v roce 1932 85 haléřů a Švýcarský Frank byl za zhruba 6 korun. Dnes je následovníkem Marky Euro za cenu 25 Kč a Švýcarský Frank stojí zhruba stejně.

Našim předkům se podařilo vytvořit i zlatý poklad. Po rozdělení Československa nám z něj připadlo zhruba 70 tun zlata, které z velké části (zhruba 60 tun) prodala národní banka na konci devadesátých let s argumentem, že zlato nenese úrok. Cena zlata od té doby vzrostla zhruba 6x. Nutno dodat, že zlatý poklad tvořily nejen surové slitky, ale také mince značné sběratelské hodnoty.

V šedesátých letech byl nejmenší raženou mincí 1 haléř. V roce 1993 byl nejmenší mincí 10 haléř. V roce 2008 národní banka haléře zrušila a nejmenší mincí se tak stala 1 koruna (měna ztratila hodnotu a za haléře se již prakticky nedalo nic koupit). To zhruba odpovídá znehodnocení měny na jednu desetinu za 15 let a znehodnocení měny na jednu setinu za období zhruba 45 let.

Zde je namísto hodnoty měny a inflaci potřeba nazývat věci pravými jmény a hovořit o poločasu rozpadu měny. U radioaktivních prvků dochází k jejich postupnému rozpadu, který se vyjadřuje poločasem rozpadu. Poločas rozpadu se počítá ze vstupního hodnoty, času a aktuální hodnoty. Pokud stejný vzorec použijeme pro naši měnu a její znehodnocení v letech 1993 – 2008 zjistíme, že poločas rozpadu české koruny je zhruba 4,5 roku. Pokud bychom použili hodnoty znehodnocení měny od šedesátých let do roku 2008, je poločas rozpadu koruny zhruba 6,8 roku.

Česká koruna ztrácí polovinu své hodnoty za méně než deset let. Někteří neinformovaní občané a nechápaví politici to bohužel vykládají jako růst platů, či růst cen nemovitostí.

V roce 1993 byl průměrný plat zhruba 5000 korun. Pár s průměrným platem si mohl dovolit uživit dvě děti, koupit si dům a auto a zajet si na dovolenou. Dnes je průměrný plat zhruba 8x vyšší (stejně jako je množství peněz v oběhu zhruba 8x vyšší). Může si dnes pár s průměrným platem dovolit živit 16 dětí, utáhne 8 hypoték, vlastní 8 aut a jede 8x ročně na dovolenou? Asi ne.

V roce 1993 byl celý státní rozpočet 350 mld. korun. Dnes se jen schodek státního rozpočtu (peníze, které si každý rok půjčujeme) pohybuje okolo 400 mld. korun (v roce 2021 činil schodek 420 mld. korun!!!).

A zde se dostáváme k tomu, k čemu vlastně tištění peněz (znehodnocování měny) v prvé řadě slouží. K financování státního dluhu. Nikdo není tak hloupý, aby půjčoval biliony korun insolvetním organizacím jako je Česká republika nebo třeba USA. A tak si peníze tiskneme sami. Aby to nebylo tak okaté, tak to děláme zkratkou naokolo. Národní banka vytiskne peníze, pak je za nějaký úrok, po většinu času něco blízko 0%, půjčí bankám, a ty je pak půjčí státu za 4% úrok.

Aby byla celá situace ještě absurdnější, národní banka používá vytištěné peníze a znehodnocování měny ještě k jedné věci. Aby z České republiky udělala levnou pracovní sílu pro zahraniční majitele firem. Za vytištěné peníze skupuje Eura a jiné měny (nazývá to devizovými intervencemi). Menší množství cizí měny v oběhu zvyšuje její hodnotu a zároveň více natištěných korun v oběhu snižuje hodnotu koruny. Zahraniční majitelé firem se radují. Zboží vyrobené v ČR prodají ve své zemi za stejnou cenu, ale díky pro ně lepšímu kurzu nám za to zaplatí méně. Máme v podstatě nejnižší nezaměstnanost z celé Evropy. Pracujeme nejvíce z Evropy, ale nebohatneme a zadlužujeme se.

Nezaměstnanost v Evropě v roce 2022. Zdroj statista.comDobrou zprávou je, že cizí měny skoupené za vytištěné koruny nikam nezmizely, stále je máme. Kde? Na základě smlouvy o fungování Evropské unie jsou tyto peníze drženy v Evropské centrální bance ve Frankfurtu nad Mohanem. Kolik peněz tam máme? Aktuálně dle České národní banky 3 biliony korun!

Pokud máte pochyby o fungování našeho stávajícího měnového systému, je zde další dobrá zpráva. Celý měnový systém můžeme spolu s řadou dalších věcí změnit jedním velkým krokem. A to přijetím nové ústavy ve které nastavíme nová pravidla týkající se národní banky a měny. Myslíte si, že je nejvyšší čas na změnu? My si myslíme, že ano.

Ani jeden prezidentský kandidát se vám nelíbí? Švýcaři takové problémy neřeší, prezidenta totiž nemají.

Švýcarsko bylo kdysi chudobincem Evropy a roku 1847 skončilo v občanské válce. Na obrázku bitva u Meierskappel 23. listopadu 1847 (barevná litografie, Heinrich Jenny). Poté se však Švýcarům podařilo nastavit výjimečný politický systém, který je přivedl takřka ve všech měřítcích k nadprůměrnému úspěchu.Volba prezidenta České republiky obnáší řadu absurdit. Nejprve občané stráví obří množství času sběrem podpisů na petici za kandidaturu nějaké osobnosti.

Některým se nepodaří nasbírat minimum 50 000 podpisů a práce na sesbírání třeba 45 000 tisíc podpisů tak vyjde zcela vniveč. Takto to dopadlo např. v případě prof. Turánka. 45 000 podpisů rovná se nula podpisů. To je politická matematika v ČR.

Jiní nasbírají požadované množství podpisů s rezervou, ale kandidát odstoupí. Odstoupila např. Ing. Vitásková se 65 000 podpisy. Obří množství práce a nadějí vniveč.

Jiní nasbírají požadované množství podpisů s velkou rezervou. Nicméně Ministerstvo vnitra rozhodne, že neuzná každý třetí podpis a kandidát má smůlu. To se stalo např. Karlu Janečkovi. 74 000 podpisů mu ministerstvo seškrtalo na 48 000 a měl smůlu. Podobně na tom byl T. Březina.

Zde je nutno dodat, že ačkoli je požadováno enormní množství 50 000 podpisů, úředníci je všechny nekontrolují. Kontrolují jen malý vzorek a podle něj pak hodnotí zbytek podpisů. Zjevně nerovný boj systému proti občanům.

Aby byla celá situace ještě absurdnější, někteří se práci s podpisy zcela vyhnou. Pokud máte podporu nějaké strany či senátorů, stačí vám podpis pouhých 20ti poslanců nebo 10ti senátorů. Zjevně nerovný boj poslanců a senátorů proti zbytku republiky, ačkoli máme dle ústavy být republikou rovnoprávných občanů. Asi by bylo divné, kdyby pro poslance a senátory neplatila předepsaná rychlost v obci nebo mohli chytat ryby bez rybářského lístku. V případě volby prezidenta ovšem rovnoprávnost občanů neplatí.

Absurdity dále pokračují ve veřejném informačním prostoru, kde namísto veřejné diskuze probíhá souboj médií s cílem ovládnout masy. Je poměrně nepřehlédnutelné, koho prefereruje a proti komu stojí např. portál Seznam a řada dalších.

Samotní kandidáti pak úroveň diskuzí dále snižují tím, že si dělají kampaň na dehonestování protikandidátů.

Česká televize pak nezvládá plnit funkci nestranného média. Po přenosu vystoupení prezidentských kandidátů z jejich volebních štábů následuje přenos ze studia ČT, kde nám jakýsi analytik říká, co si vlastně máme myslet.

ČT pak šíří zásadní dezinformaci, že jsme demokratický stát, a to jak z úst reportérů, tak z úst předsedy Vlády. Připomeňme si, že v posledních sněmovních volbách byl hozen do koše neuvěřitelný jeden milion hlasů, čili každý pátý hlas. To se děje díky umělému volebnímu prahu 5%, který Švýcaři nemají. Díky němu bylo ukradeno 37 mandátů a rozdělily si je velké strany a koalice. Země, kde se hází do koše hlas každého pátého voliče, zjevně není demokratická. Vládní pětikoalice nemá demokratickou legitimitu a nereprezentuje vůli většiny voličů.

V diskuzích zazní mnoho, kromě toho důležitého. V kolika diskuzích zaznělo, že prezident, nejvyšší politik státu, dle ústavy není z výkonu své funkce zodpovědný? A v kolika diskuzích zaznělo, že Švýcaři jsou takřka ve všech měřítcích na světové špičce a přitom prezidenta nemají?

To, že je nakonec národ kvůli protichůdným kandidátům zcela rozdělen a lidé se v některých případech doslova nenávidí, už je jen hořkou třešničkou na dortu.


Omezení moci politiků

Švýcarsko bylo kdysi chudobincem Evropy, ze kterého lidé odcházeli, a které se ocitlo v občanské válce. Změnou politického systému v 19. století se však Švýcarsko dokázalo vyšvihnout takřka ve všech měřítcích na světovou špičku.

Jedním z hlavních principů, na kterých Švýcarsko stojí, je zásadní omezení moci politiků.

Věděli jste, že ústavu ve Švýcarsku schvaluje a mění pouze lid a politici už jen vykonávají to, co je dáno ústavou? U nás si politici ústavu napsali a schválili sami. Sami si napsali a schválili pravidla hry.

Věděli jste, že Švýcaři mohou v referendu zrušit rozhodnutí Vlády či parlamentu? U nás nic takového nepřipadá v úvahu.

Věděli jste, že švýcarský stát má ústavou danou povinnost hospodařit s vyrovnaným rozpočtem? Nás a naše děti stát neustále zadlužuje (průměrnou rychlostí 80 mld. Kč ročně).

Věděli jste, že ve Švýcarsku mají daně ústavou dané stropy? Např. DPH 7,7%! Nás politici mohou danit neomezeně. DPH máme 21% přičemž z EU máme dokonce nařízenu minimální sazbu DPH 15%!

Když už probíhaly debaty o superhrubé mzdě, věděli jste, že Švýcarsko je poslední zemí v Evropě, kde není dovoleno, aby byly daně zaměstnancům automaticky strhávány ze mzdy?

Věděli jste, že pravomoc švýcarského státu vybírat daně (daně z příjmu a DPH) je dokonce pouze dočasná a musí být pravidelně prodlužována občany v referendu?

Věděli jste, že smlouvy o přistoupení k mezinárodním organizacím schvaluje ve Švýcarsku lid, ne politici? Nedůvěřiví Švýcaři se např. členy OSN stali až 10 let po Severní Koreji!

A věděli jste, že Švýcaři nechtěli v počátcích budování moderního státu koncentrovat příliš mnoho moci v rukou jediného člověka a prezidenta tak de facto nemají?

Osoba označována za švýcarského prezidenta má dle ústavy jedinou funkci: předsedat Vládě, a to na období pouhého jednoho roku, přičemž nesmí být zvolen 2x po sobě. Švýcaři pak dokonce nepoužívají ani slovo Vláda. Ve Švýcarsku je tato organizace nazývána Rada a jak bylo uvedeno výše, občanům nevládne, neboť občané mohou v referendu její rozhodnutí zrušit.STANOVISKO HNUTÍ ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE

Obří množstí času a práce je tráveno prezidentskými volbami a volbou osoby, bez které se Švýcaři docela dobře obejdou.

Národ je zcela rozdělen volbou osoby, bez které se Švýcaři docela dobře obejdou.

Náš stát je od počátku špatně nastaven. Proto nemáme výsledky. Ústava, zákon číslo jedna, kterým je dáno nastavení a fungování celého státu, obsahuje zásadní nedostatky. „Správných“ prezidentů už jsme vystřídali několik a stále zůstáváme druhořadou zemí. Lidovou definicí šílenství je dělat stále to samé a očekávat jiný výsledek. Pokud chceme lepší výsledky, pokud chceme skutečnou změnu, je potřeba změnit systém tj. ústavu.

Za pět let budeme prožívat opět to samé. Rozčarování z jednání prezidenta a stavu naší země. Stále budeme v rámci Evropy i světa druhořadou zemí. Dokud nezměníme systém, nic se zásadně nezmění.

Švýcarsko a USA – sesterské republiky, které ovlivnily jedna druhouNa první pohled vypadají USA a Švýcarsko jako dvě velmi odlišné země. Zpětný pohled na jejich společnou historii však přináší několik překvapení. Ukazuje, jak úzce spolu politické systémy obou zemí souvisí.

Od roku 1648, kdy Švýcarská konfederace začala fungovat jako suverénní federace států a Velká Británie založila své kolonie na východním pobřeží Severní Ameriky, si osobnosti z politiky, obchodu i kultury na obou stranách Atlantiku vyměňovaly myšlenky, tam a zpět.


Skepse vůči Rousseauově suverenitě lidu

Pro americké intelektuální elity v 17. a 18. století byla vůdčím principem anglická tradice, tj. myšlenky relativní svobody a parlamentního systému. Vedle anglického filozofa Johna Locka (1632-1704) a Francouze Montesquieua (1689-1755) s formováním politických debat nabývaly na významu další postavy evropského osvícenství. To platí zejména pro představitele frankofonní švýcarské školy přirozeného práva (École romande du droit naturel), jakými byli Jean-Jacques Burlamaqui (1694-1748) a Emer de Vattel (1714-1767).

Vliv Švýcara Jeana-Jacquese Rousseaua (1712-1778) s jeho pojetím suverenity lidu byl však omezený. Skepse vůči vůli lidu a přílišné rovnosti se později projevila ve federální ústavě USA zavedením systému volitelů při volbě prezidenta. Otcové zakladatelé byli obecně opatrní vůči „lidu“. Systém, který navrhli, tedy zajišťoval, že volitelé budou moci zvrátit výsledky přímé prezidentské volby v případě, že by se masy nechaly unést svými emocemi a chtěly dosadit na úřad nesprávného prezidenta, úskočného svůdce lidu.


Švýcarská škola přirozeného práva

Představitelé frankofonní švýcarské školy přirozeného práva se zabývali především bojem za moderní formu přirozeného práva, což je termín, který v podstatě znamená, že každý člověk má od narození určitá přirozená práva. Tyto myšlenky zasely semena věku osvícenství ve Švýcarsku a vyvrcholily zásadními debatami o lidských a občanských právech, stejně jako o základním demokratickém řádu. Učení frankofonní švýcarské školy přirozeného práva hrálo důležitou roli v severoamerickém hnutí za nezávislost a v americké revoluci. Američtí ústavní otcové Thomas Jefferson, James Madison a John Adams studovali díla představitelů této školy a přijali moderní principy přirozeného práva. Ty pak byly vyjádřeny v deklaraci nezávislosti USA ze dne 4. července 1776:

„Považujeme za samozřejmé pravdy, že všichni muži jsou stvořeni si sobě rovni, že jsou obdařeni svým Stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, mezi která náleží právo na život, svobodu a usilování o osobní spokojenost.“Moderní přirozené právo vyjadřuje také první písemná deklarace základních práv na světě. Listina základních práv státu Virginie ze dne 12. června 1776 v článku 1. říká:

„Všichni muži jsou od přírody stejně svobodní a nezávislí a mají daná nezcizitelná práva, kterých, když vstoupí do stavu společnosti, nemohou být, ani jejich potomstvo, žádným způsobem připraveni nebo zbaveni; jmenovitě užívání si života a svobody, včetně prostředků k nabývání a vlastnění majetku, a hledání a nacházení štěstí a bezpečí.“

Článek 2. říká:

„Veškerá moc je vložena v lid a vychází z lidu, úředníci a soudci jsou správci a služebníci a jsou lidu vždy k dispozici.“

Poprvé hovořily USA ve vztahu ke Švýcarsku jako o „sesterské republice“ na konci 18. století během války za nezávislost vůči Britům. Srovnávaly se v té době se Švýcarskem, které (ve zidealizované podobě) v jinak monarchistické Evropě tvořilo federativní stát.

Uspořádání Evropy na počátku roku 1789. Červeně monarchie, modře republiky, zeleně církví ovládané oblasti, fialově Polsko-Litevská stavovská monarchie (právo volit má pouze šlechta). Zdroj: Wikipedie.Americká revoluce jako impuls pro francouzskou a helvétskou revoluci

Francouzská revoluce převzala poselství americké ústavy svým „Déclaration des droits de l’homme et du citoyen“ (Deklarací práv člověka a občana) ze dne 6. srpna 1789. V článku 1 prohlašuje za základ moderní přirozené právo:

„Čl. 1. Lidé se rodí a zůstávají svobodní a rovní si v právech.“

V článku 6 se francouzští ústavní otcové odvolávají na Rousseauův koncept suverenity lidu:

„Čl. 6. Zákon je vyjádřením obecné vůle (volonté générale). Všichni občané mají právo se osobně nebo prostřednictvím svých zástupců podílet na jeho vytváření.“

Během francouzské revoluce byly předloženy návrhy ústav, které obsahovaly nástroje přímé demokracie, a které se staly důležitými referenčními body pro vývoj ve Švýcarsku. Prozatím však ne pro vývoj v USA. Krátké období Helvetské republiky (1798-1803), poháněné politickou praxí americké a francouzské revoluce, položilo základy pro další demokratické debaty ve Švýcarsku.

Kresba z časopisu The Cosmopolitan, č. XV/3 (červenec 1893). Švýcarka (stojící na skále v kroji) doporučuje referendum svým sestrám USA, Německu, Francii a Velké Británii (zleva doprava).Ústava USA jako vzor pro švýcarskou federální ústavu

Švýcarská federální ústava z roku 1848 dále začleňovala klíčové prvky federální ústavy USA z let 1787/89. Stejně jako v USA (Bill of Rights – prvních 12 dodatků americké ústavy přijatých v letech 1791-1804) byla základní lidská práva zakotvena přímo ve švýcarské federální ústavě. Švýcarská ústava po vzoru USA zavedla také rozdělení/oddělení státních mocí na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní.

Moc výkonná

Švýcarsko se však narozdíl od USA rozhodlo nevložit rozsáhlou moc do rukou jediného člověka – prezidenta. Namísto toho byla výkonná moc rozdělena mezi sedm osob. V USA je výkonná moc (prezident) volena nepřímo. Lid volí kandidáty, ale konečný výběr prezidenta je v rukou výše zmíněných volitelů. Prezidentem se tak může stát osoba, která nedostala nejvíce hlasů od voličů.

Ve Švýcarsku volí výkonnou moc (sedm členů federální rady (Vlády)) celý parlament (na společném jednání obou komor). Z hlediska složení Švýcarské federální rady (Vlády) bylo vždy prioritou zastoupení různých jazykových částí země a různých regionů. Postupem času byly prolomeny nároky liberálů na výhradní zastoupení a do federální rady (Vlády) se tak dostali konzervativní i sociálně demokratičtí politici. Vrcholem tohoto vývoje je tzv. „magická formule“ z roku 1959. Jde o nepsané rozdělení míst ve federální radě (Vládě) mezi politiky různých stran a jazykových regionů, které lze ji označit za vzor úspěchu.


Moc zákonodárná

Zákonodárný orgán ve Švýcarsku tvoří Národní rada (Poslanecká sněmovna) a Rada států (Senát). Ty jsou kopií amerického dvoukomorového systému. Impuls k tomuto konceptu vzešel od nejvýznamnějšího švýcarského filozofa 19. století Ignaze Paula Vitala Troxlera (1780-1866). Když byla švýcarská ústava revidována v roce 1848, Troxlerovy myšlenky se staly rozhodujícími v diskusích o federálních institucích. Dlouhodobě prosazoval koncepci federálního státu s dvoukomorovým systémem po vzoru USA. Práce, kterou na toto téma napsal, „Die Verfassung der Vereinigten Staaten Nordamerikas als Musterbild der schweizerischen Bundesreform“ (Ústava Spojených států Severní Ameriky jako vzor švýcarské federální reformy), se pravděpodobně dostala na jednání příslušné komise prostřednictvím některého z jeho bývalých studentů.

Myšlenka se stala skutečností a Troxler tak zanechal ve švýcarském federálním státním systému „stopu“ USA. Zavedením poměrného volebního systému pro Národní radu (Poslaneckou sněmovnu) v roce 1919 kupředu směřující Švýcarsko posílilo pluralismus politických stran a tím i demokracii. V USA k tomuto kroku dodnes nedošlo. Většinový volební systém je hlavním důvodem toho, proč v USA vládnou pouze dvě strany.

Propagační pohlednice pro zavedení systému poměrného zastoupení, kolem roku 1910. Majorz – většinový systém. Proporz – poměrný systém. Zdroj: Švýcarské národní muzeum.V případě systému poměrného zastoupení postupuje do komory parlamentu z každého volebního obvodu více kandidátů a tím i více stran (poměrně, podle toho, kolik procent hlasů získaly ve volbách). V případě většinového volebního systému postupuje do komory parlamentu z každého volebního obvodu pouze jeden kandidát (ten, který získal nejvíce hlasů). Obvykle tak uspěje kandidát jedné ze dvou nejsilnějších politických stran.

Tento systém je používán v USA i v UK (Spojeném království Velké Británie a Severního Irska). V roce 2015 získala Skotská národní strana ve volbách do House of Commons (Poslanecké sněmovny UK, která má 650 křesel) 4,7% hlasů a 56 křesel. Strana UKIP získala 12,6% hlasů, ale díky většinovému volebnímu systému získala pouze jediné křeslo! Ačkoli byla s 12,6% třetí nejvolenější stranou v UK, zastoupení ve sněmovně získala jen 0,15%.

Politický systém USA (tenké šipky označují právo vetovat rozhodnutí).


Politický systém Švýcarska (tenká šipka označuje právo vetovat rozhodnutí). Švýcaři mohou přímo měnit ústavu (lidová iniciativa) nebo zrušit rozhodnutí parlamentu (referendum).Moc soudní

Členy Nejvyššího soudu USA, tedy vrcholné členy moci soudní, jmenuje prezident se souhlasem Senátu. Jsou jmenováni na doživotní mandát. Švýcarsko zvolilo jiný přístup. Členy Nejvyššího federálního soudu jmenuje na základě stranického poměrného zastoupení celý parlament (na společném jednání obou komor). Jmenováni jsou na období šesti let.

Jak již bylo uvedeno, američtí ústavní otcové byli skeptičtí vůči myšlenkám Švýcara Jean-Jacquese Rousseaua a odmítli jeho koncept suverenity lidu. Z tohoto důvodu byli obezřetní vůči jakýmkoli dalším formám účasti obyvatel na rozhodování. V USA převládl lockovský liberalismus a anglická tradice. Koncem 19. století se však Švýcarsko opět stalo důležitým zdrojem myšlenek pro USA, zejména co se týká přímé demokracie.


Lidové hnutí v USA volá po přímé demokracii jako ve Švýcarsku

Poté, co Švýcarsko zavedlo na federální úrovni v roce 1874 referendum (právo lidu zrušit rozhodnutí parlamentu) a v roce 1891 ústavní iniciativu (právo lidu přímo měnit ústavu), stal se tento přímý demokratický model předmětem intenzivní diskuse v USA. Lidové hnutí v USA ke konci 19. století zdůrazňovalo spojitost ústavního vývoje Švýcarska a USA a požadovalo více přímé demokracie po švýcarském vzoru.

Lidové hnutí v USA v té době představovali především zástupci zemědělského Středozápadu, kteří se snažili omezit sílící moc velkého byznysu a bank. V roce 1892 byla v USA založena Lidová strana. Se svými požadavky na větší politickou účast lidu a oslabení „velkého byznysu“ se politika strany shodovala se zájmy mnoha Američanů. Ve volbách v roce 1892 strana dosáhla značného úspěchu a hrozila demontáží systému dvou stran v USA, který byl založen na většinovém volebním systému. Když se však v roce 1896 Lidová strana rozhodla vytvořit koalici s Demokratickou stranou, rychle ztratila vliv.

Na základě veřejné debaty o přímé demokracii ve Švýcarsku zavedla v následujících letech téměř polovina států USA nějakou formu referenda a iniciativy. K zavedení přímé demokracie na federální úrovni však v USA dodnes nedošlo.

Zdroj: nationalmuseum.ch 20.1.2021 a eda.admin.ch 17.5.2018STANOVISKO HNUTÍ ŠVÝCARSKÁ DMEOKRACIE

Mnoho občanů se brání přijetí švýcarského modelu řízení státu s odkazem na to, že není český. Očividně si neuvědomují, že nejsme vynálezci demokracie, státního zřízení republika, trojího dělení moci ve státě ani řady dalších politických principů. Vše jsme převzali ze zahraničí. Československá prvorepubliková ústava byla inspirována ústavou USA. Drtivá většina občanů vůbec netuší, že i samotní Švýcaři základ řízení státu převzali ze zahraničí. Chytře si ho však dále vylepšili.

Není po více jak sto letech od vzniku Československa, s ohledem na výsledky našeho státu, nejvyšší čas přejít na lépe fungující model? My si myslíme, že ano.

Pokuty ve Švýcarsku za vytápění nad 19° – jaká je skutečně pravda?Budou Švýcaři uvězněni za to, že vytápěli své domovy nad 19 °C?

Jako by prudce rostoucí ceny energií lidem ve Švýcarsku nedělaly už tak dost starostí, k tomu nyní přichází fáma, že dostanou pokutu – a dokonce i půjdou do vězení – pokud si nastaví termostat nad 19 °C.

Stejně jako mnoho jiných zemí se i Švýcarsko připravuje na možný nedostatek energií, jakmile začnou chladnější měsíce. Jeden návrh zveřejněný úředníky v Bernu na konci srpna, co dělat v případě vážného nedostatku zemního plynu, vyvolal fámu, která obletěla celý svět.

„Koluje takový zvláštní příběh, že Švýcarsko bude pokutovat a dokonce posílat lidi do vězení za to, že budou vytápět své domovy na více než 19 °C,“ napsal jeden čtenář swissinfo.ch. „Je to pravda?“

Mnoho médií tuto informaci čerpalo ze švýcarského bulvárního deníku Blick, který 6. září zveřejnil zprávu, která začíná řádky: „V nouzi platí: méně topit. A energetičtí hříšníci by se měli bát. Porušení vyhlášky o plynu se trestá odnětím svobody a pokutami.“

Markus Spörndli, mluvčí Ministerstva pro ekonomické záležitosti, vzdělávání a výzkum, který je citován v Blick, řekl swissinfo.ch, že příběh byl některými nepochopen nebo nesprávně interpretován. Nikomu v zemi nehrozí, že by dostal trest za vytápění domu. Opatření jsou stále v jednání.

„Ve Švýcarsku momentálně není nedostatek elektřiny ani zemního plynu,“ napsal v e-mailu. „Neexistují proto žádná platná omezení nebo zákazy využívání energie, které by mohly být porušeny.“

„Plynová vyhláška, o které se Blick zmínil, je ve skutečnosti součástí návrhu čtyřfázového plánu, který Bern navrhuje, aby se vypořádal s nedostatkem plynu, který podle úředníků nelze tuto zimu vyloučit vzhledem ke geopolitické situaci“. Jednalo se pouze o návrh vyhlášky, který byl rozeslán ke konzultaci v tomto znění:


Nařízení o zákazu a omezení používání plynu ze dne … NÁVRH Z 31.08.2022

Švýcarská Vláda na základě čl. 31 odst. 1 a 2 písm. a a čl. 57 odst. 1 zákona o národním zásobování ze dne 17. června 2016 stanovuje:

čl. 1 Zákazy použití
odst. 1) Používání potrubního zemního plynu a potrubních plynů z obnovitelných zdrojů (metan) je zakázáno pro:

A. výrobu tepla a přípravu teplé vody:
1. v nevyužívaných budovách nebo jejich částech,
2. v budovách nebo jejich částech, které se nevyužívají denně, v době, kdy se nepoužívají,
3. pro bazény a koupaliště, wellness bazény a koupele, parní lázně a sauny;


B. provoz:
1. sálavých topidel,
2. teplovzdušných clon,
3. plynových ohňů, zejména v krbech a plynových grilech nebo pro dekorativní účely,
4. vysokotlakých čističů,
5. teplovzdušných stanů;


C. dodatečné spalování netoxických a neznečišťujících výfukových plynů a odpadního vzduchu.

odst. 2) Zákazy v odstavci 1 se nevztahují na systémy, budovy a jejich technická zařízení, pokud je výroba tepla plynem nezbytně nutná k ochraně před jejich poškozením mrazem a vlhkostí.


čl. 2 Omezení použití
odst. 1) Je-li výroba tepla pokryta převážně plynem nebo sítí dálkového vytápění na plyn, mohou být vnitřní místnosti vytápěny maximálně na 19 stupňů Celsia.

odst. 2) Je-li výroba teplé vody pokryta převážně použitím plynu, nesmí být voda ohřívána na více než 60 stupňů Celsia.

odst. 3) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na:
a. nemocnice;
b. chirurgické místnosti pro lékařská ošetření;
c. porodnice;
d. domovy důchodců a pečovatelské služby.


čl. 3 Kontrola
Dodržování omezení a zákazů kontrolují kantony.

čl. 4 Provedení
Za realizaci této vyhlášky odpovídá Energetický odbor.

čl. 5 Vstup v platnost
odst.) 1 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem …….. v … hodin.
odst.) 2 Platí do 30. dubna 2023Pokud by se vláda někdy rozhodla v tomto plánu pokračovat, limit na vytápění by nemusel být nutně implementován hned – pokud vůbec, protože přijatá opatření by závisela na závažnosti situace. Druhým krokem by bylo vyzvat obyvatele, aby snížili spotřebu, například ztlumením termostatu. Pouze v případě, že by se situace nezlepšila, by úřady přistoupily ke třetímu kroku, který zahrnuje povinnost spotřebitelů – počínaje veřejnými budovami a kancelářemi, a poté v případě potřeby i domácnostmi – omezit vytápění na 19 °C. Toto pravidlo by se vztahovalo pouze na místa vytápěná plynem. Domácnosti dle vlády spotřebovávají ve Švýcarsku více než 40 % zemního plynu, takže toto omezení by mohlo mít dopad na celkovou spotřebu. Dodržování nařízení je proto důležitou záležitostí. Teoreticky jsou možné sankce v případě vážného nedostatku plynu, řekl Spörndli.


Individuální sledování obyvatel není možné

Zákon o národním zásobování, který by sloužil jako právní základ pro navrhované nařízení, stanovuje pokuty v rozmezí od 30 do 3 000 CHF za den (od 750 Kč do 75 000 Kč) za porušení nařízení. Jak však vysvětlil Spörndli, proces udělování takových pokut by byl těžkopádný. Úřady by musely posuzovat každý případ individuálně, protože tyto sankce podle zákona nejsou správními pokutami, které může policie jednoduše udělit, jako například za dopravní přestupky.

„Sledování porušování nařízení by proto bylo komplikované,“ řekl. „V každém případě nejsou přísné kontroly proveditelné ani žádoucí.“

Pokud by úřady někdy udělily pokutu za porušení pravidel vytápění, soudce by mohl považovat částku 30 CHF (750 Kč) za přiměřenou výši pokuty, ale pokuta 3 000 CHF (75 000 Kč) by nebyla považována za přiměřenou tomuto činu, řekl Spörndli. Pokud jde o uvěznění, i když je to také teoreticky možné, soudce by pravděpodobně toto nepovažoval za přiměřené.

Pokud by omezení vytápění domů někdy vstoupilo v platnost, mluvčí uvedl, že pravděpodobný scénář je, že většina lidí by se jím řídila, stejně jako většina lidí dodržela opatření jako je sociální distancování nebo práce z domova na vrcholu pandemie Covid-19. „Ve Švýcarsku věříme, že lidé budou dodržovat zákony,“ řekl.


Verdikt:

Nepravda. Švýcarské úřady nepokutují ani nevězní lidi za to, že si vytápějí své domovy nad 19 °C, protože v současnosti není nedostatek plynu a neexistuje žádné omezení na vytápění. Návrh zavést omezení je stále v diskuzi. Platilo by pouze v případě vážného nedostatku zemního plynu. Pokuty jsou teoreticky možné, ale úřady by je těžko udělovaly. Uvěznění je vysoce nepravděpodobné.

Zdroj: swissinfo.ch 13.9.2022

U léčiv musíme hodnotit risk / benefit, to se u vakcíny proti covidu neděje (P. Cimprichová)Rozhovor s P. Cimprichovou ze dne 30.9.2021, 22:40 min.

K očkování je potřeba dodat, že švýcarská ústava dává občanům právo na nenarušování tělesného stavu (čl. 10, odst. 2)), což znamená, že nikdo nesmí být očkován proti své vůli. Toto právo by nepochybně mělo být i součástí ústavy České republiky.

Rozhovor o fungování Švýcarska v rádiu Universum (T. Raždík)Děkujeme za možnost vystoupit v rádiu Universum! Je potřeba hovořit o tom, jak funguje jedna z nejúspěšnějších zemí Evropy i světa. Je potřeba se učit od úspěšných…

Díl 1. – Švýcaři mohou v referendu rušit zákony, určovat strop výše daní – i zda má stát právo daně vybírat

Díl 2. – Při referendu dostávají Švýcaři informace pro i proti, zatímco u nás bylo připojení k EU zmanipulované jednostrannou propagandou

Díl 3. – Můžeme předělat zastupitelskou demokracii na přímou demokracii

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/