2022 – Komunální volby, informace k podávání kandidátních listin

Kdo může kandidovat?
– občan České republiky
– který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let
– který nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva
– který nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody

Kde může kandidovat?
– v obci, kde má trvalý pobyt
– může kandidovat pouze na kandidátní listině jedné strany
– v případě, že se jedná o město členěné na samosprávné obvody může kandidovat na dvou listinách – do zastupitelstva města a do zastupitelstva svého městského obvodu (v tomto případě nemusí kandidovat pokaždé za stejnou stranu)

Kdo je oprávněn podat kandidátní listinu?
– kandidátní listinu podává zmocněnec, vámi vybraný svéprávný občan ČR starší 18ti let, POZOR, tato osoba nesmí být na kandidátní listině
– kandidátní listina musí být podepsána předsedou strany (v případě koalice předsedy všech stran)

Jaký je název kandidátní listiny?
– v případě, že kandidátní listinu podává jedna strana, název kandidátní listiny odpovídá názvu strany a nelze jej měnit
– v případě, že listinu podává koalice, je možné uvést libovolný název kandidátní listiny

Kolik kandidátů je potřeba na kandidátce?
POZOR, v komunálních volbách musí být kandidátka plná, počet kandidátů musí odpovídat počtu členů zastupitelstva, v komunálních volbách se počítají hlasy jinak a každé neobsazené místo na kandidátce znamená ztrátu hlasů

Kdy a komu se podávají kandidátní listiny?
Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb (19. července 2022 do 16:00) registračnímu úřadu, kterým je:
– obecní úřad v obcích, v nichž rada obce zřídila alespoň 2 odbory
– pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad
Dalších 6 dnů, do 25. července, je kandidátku možné doplňovat

Co vše se podává?
– kandidátní listina, POZOR při vyplňování, celý název hnutí je Švýcarská demokracie (www.svycarska-demokracie.cz)
– prohlášení kandidátů, POZOR, trvalé bydliště je nutné opsat přesně dle občanského průkazu, uvádí se navíc také povolání, poznamenejte si telefon na kandidáty pro případ, že by se objevily komplikace při podání listinyVíce informací a zdroj: www.mvcr.cz 6.5.2022

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/