Aktuality


Naši kandidáti pro volby do Poslanecké sněmovny 2021

Středočeský kraj


1. MUDr. Soňa Peková, Ph.D.
Lékařka, nositelka doktorátu v oblasti molekulární biologie, genetiky a virologie. Autorka 38 vědeckých publikací z oboru molekulární genetika a mikrobiologie. Jednatelka soukromé diagnostické laboratoře zaměřené na molekulární mikrobiologii a genetiku.

„Ráda bych se věnovala především zlepšení dohledu nad laboratorními genetickými manipulacemi a jejich možného dopadu na životní prostředí, bezpečnost a zdraví lidí a zvířat. Dále pak odborným otázkám spojeným s implementací nových molekulárních léčiv.“

2. Mgr. et Mgr. Ing. Jarmila Stašová
3. JUDr. Rostislav Žák
4. Ing. Vít Tuček CSc.
5. PharmDr. Marcela Freiová
6. Ing. Zdeňka Pavlická


Hlavní město Praha


1. Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová
Absolventka Univerzity Komenského v Bratislavě (obor farmacie) a Vysoké školy ekonomické v Praze (fakulta podnikového hospodářství) s praxí na Ministerstvu zdravotnictví, kde řídila proces oceňování a úhrad léčiv. Jednatelka soukromé společnosti zaměřené na dokumentaci a administrativu léčiv, zdravotnických prostředků a doplňků stravy, 1. místopředsedkyně hnutí Švýcarská demokracie.

„Švýcarská ústava stanovuje celou řadu principů hospodaření státu. Stát má povinnost hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Přímé daně a DPH mají ústavní stropy. Například DPH má strop 7,7%. Změna výše daní je pak změnou ústavy, kterou musí občané schválit v referendu. Pravomoc státu vybírat DPH a přímé daně je dokonce dočasná a musí být občany pravidelně prodlužována v referendu. Švýcarsko tak zůstává jednou z nejméně zdaněných a zadlužených západních zemí. Naše ústava žádné stropy daní nestanovuje a ani nedává státu povinnost hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Toto změnit je zcela nezbytné, dlouhodobá stabilita státu je ohrožena.
Dále je mým cílem změna přístupu ve zdravotnictví, kde se chci zaměřit na prevenci nemocí a podporu zdravého životního stylu.“

2. Ing. Tomáš Nekvapil
3. Ing. Martin Vozňák
4. Ing. Bohumil Vejtasa
5. Mgr. Taťáňa Ságlová
6. BcA. Kristýna Freiová
7. MVDr. Ivan Hlavizna


Moravskoslezský kraj

1. Ing. Tomáš Raždík
Stavební inženýr, zastupitel města Ostravy, předseda hnutí Švýcarská demokracie.

„Ústavu, dokument, jehož jedním z hlavních poslání je limitovat moc politiků, si u nás politici napsali a schválili sami. Zde leží první a největší zdroj politických problémů v naší zemi. To je potřeba změnit. Jedním z nejzákladnějších principů švýcarského státu je, že ústavu a její změny schvalují občané v referendu. Politici si nemohou sami stanovovat vlastní pravidla. Proto například náš stát doposud nehospodaří s vyrovnaným rozpočtem, jakkoli je takové hospodaření logické.“


2. Ing. Valéria Valsamisová
3. PhDr. Antonín Barcuch
4. MUDr. Eva Chylová
5. Mgr. Klára Hinterreiter
6. Ing. Jan Koutný
7. Mgr. Marta Vítková
8. Zdeněk Moša
9. Gina Horylová


Jihomoravský kraj1. Ing. Peter Kvanďúch
IT inženýr s 25ti lety zkušeností ve světelné technice, zaměstnanec ve společnosti se zaměřením na výrobu svítidel.

„Politická situace v naší zemi je dlouhodobě neuspokojivá. Řešení již nelze dále hledat ve změně politického směru. Řešení leží ve změně politického řádu. Je potřeba celkově změnit uspořádání a fungování státu, je potřeba příjmout novou ústavu. Švýcarsko se od nás odlišuje dlouhou řadou politických principů, které jsou však u nás důsledně ignorovány. To je potřeba změnit. Politické strany ve Švýcarsku například nejsou financovány ze státního rozpočtu.“


2. Vojtěch Fila
3. Ing. Jana Vařečková
4. Lada Střeštíková
5. Robin Rajsigl
6. Pavel Jedovnický


Ústecký kraj1. Josef Voborník
Elektromechanik, fitness trenér a výživový poradce.

„S pouhými sedmi ministerstvy je Švýcarsko ve všech ohledech lépe spravovaná země než ta naše se 14ti ministerstvy. Státu jsou přiděleny jen ty záležitosti, které jdou napříč státem nebo vyžadují jednotnou regulaci – měna, obrana, dálnice, železnice, energetické sítě, imigrace. Ostatní jako je kultura, školství a zdravotnictví zůstává v největší míře lokální záležitostí. Švýcarsko tak například nemá ministerstvo zdravotnictví, ale má celkem 26 lokálních ministrů zdravotnictví, kteří jsou voleni přímo občany. Ústavou je dán princip subsidiarity – nic, co může být vykonáno na nižší politické úrovni, nesmí být přenášeno na vyšší politickou úroveň. Demokratické rozhodování je tak blíže občanům a mohou ho více ovlivňovat. Toto uspořádání je potřeba zavést i u nás.“

2. RNDr. Radoslav Štědroň
3. Stanislav Šarman


Jihočeský kraj1. Soňa Michálková
Absolventka střední zdravotnické školy v Brně, fyzioterapeutka.

„Ačkoli se Československo při svém vzniku skládalo de facto ze šesti odlišných jazykových a ekonomických oblastí, bylo zřízeno jako centralizovaný stát. Menšiny neměly dostatečnou možnost sebeurčení a samosprávy a československý stát nebraly za svůj. Stát byl vnitřně nestabilní, což se plně projevilo jak na počátku druhé světové války, tak po roce 1989. Švýcaři se při budování moderního státu vydali přesně opačnou cestou. V roce 1848 zvolili federativní uspořádání státu založené na partnerství a respektu k sebeurčení menšin. Toto uspořádání zajišťující decentralizaci politické moci je základem politické stability Švýcarska. Dnes navíc omezuje neefektivní centrální plánování a korupci. Toto uspořádání bychom měli přijmout i my.“

2. Mgr. Dagmar Klásková
3. Růžena Raždíková


Olomoucký kraj1. Ing. Luděk Šarman
Výkonný a krizový manažer, konzultant a kouč, absolvent Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Během svého profesního života zastával pozice ve výzkumu a vývoji, ředitele marketingu a prodeje a generálního ředitele HMZ, a.s. /OSRAM Bruntál. Vedl realizační tým, který úspěšně připravil akvizici HMZ a.s. OSRAM GmbH, kde působil jako generální ředitel zodpovědný za relokaci výrob z USA a Německa a vybudování světového centra výroby komponent a vytvoření 1200 pracovních míst. Následně vedl revitalizace 20ti českých a jedné zahraniční společnosti, včetně získání strategických zahraničních partnerů. V období 2006 – 2018 zastupitel města Bruntál, tematický expert města Bruntál pro podnikání a zaměstnanost 2014, předseda komise pro strategický rozvoj města v letech 2014-2018. Držitel prestižního ocenění Manažer roku 2003-2004 v odvětví elektrotechnika. 2. místopředseda hnutí Švýcarská demokracie.

„Dětství jsem prožil v Mikulovicích u Jeseníku a po dokončení VŠCHT v Praze a získání praxe jsem byl vyslán na největší investici Rudné doly Jeseník do Bruntálu. Po roce 1989 to byla největší zmařená státní investice v Severomoravském kraji. Průmyslový areál se podařilo zachránit a připravit pro čtyři zahraniční investory a řadu českých dynamicky se rozvíjejících se firem. Nyní se vracím do Mikulovic a na Jesenicko, které se vylidňuje a trpí nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Chci se v tomto krásném regionu na severu Olomouckého kraje věnovat rozvoji podnikání a podpoře zaměstnanosti.


Nepotřebujeme vymýšlet vymyšlené. Máme k dispozici politicko-hospodářskou technologii, která z kdysi chudé alpské země udělala ve všech ohledech špičkový stát. Tuto technologii je potřeba již jen aplikovat. Postupovat metodou pokus omyl nás již stálo příliš mnoho.

České osobnosti jako byl Baťa, Kolben, Laurin&Klement, Wichterle, Heyrovský a další ukázali světu, co umí malá země v srdci Evropy. Naopak jiné země jako je Švýcarsko nám dávají příklad ověřeného a funkčního politického modelu, který vrátí naši zemi k rozkvětu a prosperitě.“

2. Ing. Petr Šlezar
3. Bc. Ing. Jaroslav Smékal
4. Oldřich Jaroš
5. Mgr. Jiří Navrátil


Plzeňský kraj1. Mgr. Věra Soldánová
Absolventka Univerzity Palackého v Olomouci dlouhodobě žijící ve Švýcarsku, manažerka prodeje.

„Ačkoli dnes Švýcaři umožňují ve své zemi žít dvěma milionům cizinců, kontrolu imigrace drží pevně v rukou. Pohyb pracovních sil s EU mají zajištěn prostřednictvím bilaterálních smluv, avšak přímo ústavou je stanoveno, že na trhu práce musí mít přednost Švýcaři, a že nesmí být přijaty žádné mezinárodní smlouvy, které by Švýcarsko v otázkách imigrace omezovaly. 70% cizinců, kteří spáchají zločin, Švýcaři deportují. Naše země byla naopak žalována ze strany EU za nepřijímání uprchlíků. Nastavení zahraniční politiky a imigračních pravidel po vzoru Švýcarska pomůže i nám stát se stabilní a prosperující zemí.“

2. RNDr. František Stíbal
3. Ing. Magda Netíková


Zlínský kraj1. Jiří Fojtík
Automechanik, technický poradce autorizovaného dealerství, člen hnutí Švýcarská demokracie.

„Ačkoli bylo Švýcarsko oproti Československu populačně méně než třetinové, dokázalo se ubránit v obou světových válkách. Principy, díky kterým se Švýcarsko ubránilo, dodnes ignorujeme. Federativní uspořádání státu s možností vysokého sebeurčení menšin udrželo Švýcarsko pohromadě v době, kdy u nás sudetští Němci vítali Wehrmacht. Deklarace neutrality – záměr nebýt s nikým proti nikomu – zásadně přispěla k obranyschopnosti státu. Stejně jako povinný vojenský výcvik pro muže, kteří pak měli doma připravenou plnou vojenskou výstroj včetně zbraně a munice. Švýcaři narozdíl od nás nespoléhali na spojence, ale pouze na sebe samé. Je potřeba přejít na švýcarský model obrany státu.“

2. Šimon Holub
3. Ing. Lukáš Wludyka
4. Zdeňka Klásková


Královéhradecký kraj1. Michal Havlíček
Absolvent vojenské akademie v Bratislavě, projektový manažer a konzultant v oblasti personalistiky a prodeje, člen politického hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA.

„Budeme usilovat o posílení suverenity státu, ochranu tradiční rodiny, odmítnutí všech konvencí, které nerozlišují legální a nelegální migraci, obnovení a rozšíření českého obranného a bezpečnostního průmyslu, zrušení dotací politickým, promigračním a podobným neziskovým organizacím, kontrolu státu nad strategickými surovinami, dostavbu jaderných elektráren Temelín a Dukovany, rozvoj a zkvalitnění učňovského a středního odborného školství podle požadavků trhu práce, přijetí ústavního zákona o obecném referendu a zamezení agresivním zeleným ideologiím.“


2. Ing. Jan Piroutek
3. Ing. Jiří Vebr


Pardubický kraj1. Božena Dvořáková
Absolventka střední zahradnické školy, pečovatelka v sociálních službách.

„Naše společnost je zásadně rozdělená postavami prezidentů. Švýcaři tímto problémem netrpí. Prezidenta totiž nemají. Vrcholným výkonným a řídícím orgánem státu je pouze sedmičlenná Vláda. Švýcarský parlament sice volí z členů Vlády prezidenta konfederace (Bundespräsident), nicméně v jazycích, kterými se ve Švýcarsku hovoří, má slovo prezident význam také předseda, a to je také nejbližší popisu jeho funkce. Předsedá Vládě a jeho pozice je popisována výrazem „primus inter pares“ – „první mezi rovnými“. Nemá například, na rozdíl od českého prezidenta, pravomoc rozpustit parlament, není vrchním velitelem ozbrojených sil, nejmenuje soudce, nepodepisuje sám zákony ani nemá pravomoc udělovat amnestie. Je volen na období pouhého jednoho roku, znovuzvolení stejné osoby v následujícím roce je nepřípustné. Tento systém pomůže i nám zajistit politickou stabilitu a sjednotit národ.“

2. Ing. Ladislav Kryl
3. Bc. Markéta Vašatová


Kraj Vysočina1. Mgr. Jana Svobodová
Absolventka Univerzity Palackého v Olomouci, učitelka na základní škole.

„Švýcaři mají špičkově fungující stát, k jehož financování jim stačí DPH ve výši 7,7% a ještě zvládají dlouhodobě splácet státní dluh. My máme naopak z EU nařízeno minimum DPH ve výši 15%. Naši politici si jeho výši pro jistotu nastavili na 21%. Ale ani to jim nestačí a náš státní dluh dlouhodobě roste. Potřebujeme kompletní rekonstrukci státu a daňového systému po vzoru Švýcarska.“

2. Ing. Eva Appeltová
3. Tomáš Šimko


Liberecký kraj1. Bc. Igor Čech
Úředník sociální správy, člen hnutí Švýcarská demokracie.

„Ačkoli se to může zdát neuvěřitelné, Švýcaři nemají ústavní soud. Kdo tedy kontroluje politiky v dodržování ústavy? Ten jediný, kdo by skutečně měl – lid. Ústavnost (stejně jako rozumnost) rozhodnutí parlamentu a Vlády kontroluje lid tím, že tyto rozhodnutí může zrušit v referendu. K tomu je potřeba nasbírat do 100 dnů od jejich zveřejnění 50 000 podpisů. Ústavní soud nás stojí 240 milionů korun ročně a de facto ho vůbec nepotřebujeme. To je potřeba změnit.“

2. Jaromír Klásek
3. Markéta Vlhová


Karlovarský kraj1. PharmDr. Ivan Cimprich
Absolvent farmaceutické fakulty University Karlovy v Hradci Králové, lékárník, ekozemědělec.

„Potravinová soběstačnost by měla být jednou z priorit státu. Je stejnou bezpečnostní pojistkou jako armáda samotná. Potravinová soběstačnost je však neslučitelná s naším členstvím v EU. Levný dovoz a kvóty v rámci jednotného trhu EU naši soběstačnost poškozují. Švýcaři se touto cestou nikdy nevydali. Své vztahy s EU si uspořádali prostřednictvím bilaterálních smluv sobě na míru. Na dovoz některých druhů masa, mléčných výrobků a zeleniny uvalili cla vyšší jak 100%. Až příjde skutečná krize, mohou nás dnešní levné potraviny přijít hodně draho. To je potřeba změnit.“

2. Simona KvanďúchováPodpořte hnutí Švýcarská demokracie
číslo našeho transparentního účtu je

2401969612/2010

68 komentářů u „Aktuality“

 1. Dobrý den,
  celá naše rodina podpoří Vaši stranu. Zejména velká podpora patří Mudr. Soně Pekové. V této souvislosti se chci zeptat – Na Facebooku je založen profil s názvem Vyznamenání pro Mudr. Soňu Pekovou. Členové přibývají a proto se chci zeptat, zda správce tohoto profilu, pan Michal Hospoďák je členem Vašeho hnutí, či zná osobně paní doktorku Pekovou? Dále – jak mohu konkrétně pomoci Vašemu hnutí? Jsem z Ústeckého kraje. Děkuji za odpověď.

  Jiřina Horáková

  P.S. Prosím o zprávu na email, děkuji.

  1. Dobrý den,

   Michal Hospoďák není členem našeho hnutí, podpora paní Soni Pekové je jeho soukromá aktivita, nevím jestli se znají. Možnosti podpory Vám zašlu na uvedený email.

   Děkuji

 2. Dobrý den vážení,
  Tak konečně mohu jít letos s klidem k parlamentním volbám , díky článku s paní doktorkou Pekovou, jsem se dostal k vašemu hnutí.
  Přečetl jsem si Vaše stanovy i program a je to “krásný” ideál .
  Přeji Vám všem hodně zdaru a elánu do dalšího účinkování .
  S pozdravem a poděkováním,
  Jan Hrnčíř .

 3. Dobrý den, můžu se prosím zeptat, kolik osob z vaší kandidátky žilo ve Švýcarsku? Pokud takové osoby máte, zajímalo by mě, jak dlouho tam žily, s jakým statutem a pokud se teď uchází o voliče v ČR, proč konfederaci opustily.
  S pozdravem, I.P.

  1. Jak jste se mohl dočíst výše na stránce z kandidátky je to Mgr. Věra Soldánová, která tam dlouhodobě pobývá a pro jeho očividné výhody zavedení švýcarského systému podporuje i u nás. Jinak naším zakládajícím členem je B.J. Mrkos, autor knihy Vládnou je umění. Ten odešel do Švýcarska v roce 1968. Do ČR se později vrátil pečovat o svou nemocnou matku a po její smrti už zde zůstal. Kvůli nedávné operaci kyčle a rehabilitaci nechtěl na kandidátku. https://svycarska-demokracie.cz/2020/08/03/demokratura/

 4. Podle mne je váš program to nejlepší pro zemičku, jako je CZ. Paní Peková je skvělým reprezentantem i tváří strany.

 5. Dobrý den, moc Vám děkuji za založení tohoto hnutí. Rozvířili jste naši zoufalou politickou scénu. Obdivuji paní Mudr. Pekovou.Vnímám její odvahu, klid a modrost, čímž velice převyšuje své oponenty. Vím koho budu volit.
  Přeji hodně úspěchů a pokud bude potřeba, ráda nějak pomůžu.

 6. Dobrý den,
  pani doktorky Pekové si jako odbornice velice vážím. Bohužel politicky si nemyslím, že ideály vašeho hnutí něco s Covidmafii udělají. Změna ústavy a celého systému je běh na dlouhou trať a několik týdnů před volbami zahájit kampaň, kdy i rozumný lídr jako pani doktorka ví, že to neni na zisk mandátu. Velká škoda, že jste nepodpořili v těchto volbách jiné uskupení, které proti stávajícímu systému bojuje již delší dobu. Spojené síly by pomohly zlomit stávající fašistický systém a otevřeli cestu k ustanovení nového ideálního zřízení a pak i debatu o švýcarském modelu. Pokud u moci zůstane po volbách mafiánská skupina, která hájí jen své a zahraniční zájmy, tak můžeme zapomenout na jakoukoliv demokracii. Největší zlo je plánovaný Velký reset a Nový světový řád. Pokud vaše hnutí nezíská potřebných cca 250000 hlasů pro 5%, tak každý hlas pro Vás je hlasem pro zachování současného stavu a cesty k NWO.
  Lidé, uvědomte si, kdo se již ve stávajícím parlamentu postavil ve 2 proti přesile 198 a kdo za nás opravdu bojuje!

  1. Jak jsem psal výše:

   Kdybychom kandidovali pod hlavičkou jiného subjektu, tak by se principy fungování Švýcarska vůbec nedostaly na veřejnost.

   Mimoto paní Soňa Peková dostala samozřejmě nabídky i z jiných hnutí. Žádné ji však svým programem neoslovilo natolik, aby ho podpořila. Švýcarský politický systém ji zaujal natolik, že se rozhodla ho podpořit a doufáme, že zaujme i veřejnost do té míry, že půjdou volit i ti, kteří jindy k volbám nechodí.

  2. Děkuji.
   Poslední věta je bohužel smutnou pravdou a zároveň velkým vykřičníkem. Jen souhlasím s tím, že je potřeba si to uvědomit.
   Milan Liška, Brno.

 7. Prosím o info, zda skupina na Telegramu “Švýcarská demokracie -MUDr. Soňa Peková” má s Vašim hnutím něco společného kromě jména.

   1. Děkuji za odpověď. Myslím opravdu síť Telegram. Když dáte do hledání uvedený text, měla by se vám skupina nabídnout.
    Založil ji asi jistý “Libor Čermák” a s Vaším kultivovaným vystupováním se to tam nedá srovnávat….

 8. Dobrý den
  Nesmírně si vážím odborných názorů a statečnosti paní Mudr. Pekové, ale zaskočila mne informace že kandiduje za hnutí o kterém jsem do včerejška neslyšel. Vaše názory a idee jsou správné, ale v této šílené době, kdy by se vlastenci měli spojovat aby byli silnější a něčeho mohli dosáhnout, je vaše iniciativa bohužel jen dalším tříštěním hlasů. Do PS nemáte šanci se dostat a hlasy vašich voličů se nakonec přičtou přepočtem Pirátům, ODS a spol!
  Jsem zklamán z vaší iniciativy, ale ani tak si nepřestanu vážit paní Mudr Pekové.

  1. V prvé řadě to takzvané tříštění hlasů je samozřejmě záměrně vestavěnou chybou našeho volebního systému. Pokud se má rozdělit 100% hlasů na 200 mandátů poslanců, tak logicky matematicky stačí 0,5% hlasů na zisk jednoho mandátu. U nás politici nastavili nesmyslnou desetinásobně vyšší hranici pro zisk mandátu 5%. To, že dostávají strany peníze z rozpočtu (okolo 500 mil. korun ročně) je další chybou. Tento systém rozděluje společnost. Švýcaři nemají žádný limit počtů hlasů pro vstup do sněmovny (pouze ten nevyhnutelný matematický 0,5%) a strany nedostávají peníze z rozpočtu. To zavedeme i u nás.

   Kdybychom kandidovali pod hlavičkou jiného subjektu, tak by se principy fungování Švýcarska vůbec nedostaly na veřejnost. Mimoto paní Soňa Peková dostala samozřejmě nabídky i z jiných hnutí. Žádné ji však svým programem neoslovilo natolik, aby ho podpořila. Švýcarský politický systém ji zaujal natolik, že se rozhodla ho podpořit a doufáme, že zaujme i veřejnost do té míry, že půjdou volit i ti, kteří jindy k volbám nechodí. Švýcarský politický systém jsme měli převzít již při vzniku Československa, po válce nebo v roce 1993. Mohli jsme si ušetřit obří ztráty.

 9. konečně….už vím koho budu volit – Švýcarskou demokracii – a paní doktorku Pekovou
  obdivuji a modlím se za ni, ať má dostatek zdraví, síly i odolnosti.
  díky

 10. Dobrý den, nechodila jsem k volbám, ale konečně můžu a dátm svůj hlas Švýcarské demokracii. Děkuju

 11. Dobrý den, myslím, že velmi dobrá myšlenka. V nejbližších volbách se logicky žádné úspěchy ve formě velké podpory nedají očekávat. Nicméně jako směr je hnutí velmi zajímavé. Máte nějakou představu, jak hnutí rozvíjet do dalších voleb tj. cca následující 4 roky? Dále si myslím , že myšlenku zavedení zlatého standardu by bylo nutné víc specifikovat. Je to složitý proces a nevím zda je realistický. Nicméně si myslím, že banky , které tisknou dnes rezevní měny k tomu budou nakonec donuceny. Kdyby byl někdo schopen nastínit zhruba proces , kterým je nutné projít a podal srozumitelně, mohlo by to přinést další zájemce. Témata jako energetickou nezávislost, obranu a potravinovou soběstačnost by bylo vhodné také nějak rozvézt. Nejsem odborník v žádné oblasti , ale o některé se zajímám a myšlenky takových velkých změn, jsou pro mě sympatické. Hodně štěstí.

  1. Dobrý den, další 4 roky chceme budovat krajské organizace, účastnit se všech voleb a připravovat se na další sněmovní volby. Co se týká zlatého standardu existují dva extrémy. Absolutní zlatý standard a absolutní papírový standard. Ludvík 14. vyčerpal válečnými taženími Francii z peněz, a protože nebyly peníze (prostředek směny), hodpodářství se zadrhávalo. Podobná situace panovala ve Skotsku, kde si to uvědomoval matematik John Law, kterému se po smrti Ludvíka 14. podařilo přesvědčit tehdejšího regenta, aby zavedl 50% zlatý standard. Najednou bylo dvakrát více peněz v oběhu a hospodářství začalo prosperovat. Bohužel regent si začal tajně tisknout peníze pro sebe v tak velkém množství, že inflace opět zničila hospodářství. To je zhruba začátek papírových peněz v Evropě. Švýcaři přidávají peníze do oběhu možná nejpomaleji ze všech zemí (peněžní zásoba M2) a byli poslední (1999), kteří zlatý standard opustili (40% krytí). Pravděpodobně budou první, kdo ho zase zavedou, iniciativy již probíhají.

   Národní banka by měla velice uvážlivě přidávat či ubírat množství peněz v oběhu, což se jí nedaří. V roze 1993 byl naší nejmenší mincí 10 haléř, v roce 2008 (o 15 let později) byly haléře zrušeny a nejmenší mincí se stala koruna. To by zhruba odpovídalo tomu, že měna byla znehodnocena na desetinu. Švýcaři mají jednotnou měnu od roku 1850 a dodnes si své rappeny (haléře) nezrušili. Převzetí švýcarských principů centrálního centrálního bankovnictví nám pomůže stabilizovat měnu i hospodářství. Energetická nezávislost je něco, o co bychom měli systematicky usilovat. Máme třetí největší zásoby uranu v Evropě (po Rusku a Ukrajině), ale netěžíme ho. Máme černouhelné doly na karvinsku a zavřeme je. Jednáním na základě konpiračních teorií (Vrbětice) si poškozujeme dobré vztahy s naším největším dodavatelem ropy (50-60% z celkových dodávek ropy do ČR) a zemního plynu (70-90% dodávek), místo abychom s ním udržovali přátelské obchodní vztahy založené na jednání v dobré víře.

   Švýcaři se ubránili ve dvou světových válkách, ačkoli na počátku 2. světové války měli pouhé 4 miliony obyvatel oproti Československu se 14ti miliony obyvatel. Armáda organizovaná jako domobrana, povinný vojenský výcvik pro muže, kteří obdrželi od státu vojenskou výstroj včetně zbraně a munice (do roku 2006), kterou si drželi doma, ve spojení s profesionální armádou a deklarací vojenské neutrality (záměru nebýt nikomu protivníkem), to vše pomohlo Švýcarům se ubránit. Zásadním stabilizujícím prvkem byl také federalismus. Československo se při svém vzniku skládalo ze šesti odlišných jazykových a ekonomických oblastí, naši předkové ho však zorganizovali jako centrálně řízený stát bez možnosti sebeurčení národnostních menšin. Švýcaři se při vzniku moderního Švýcarska 1848 zachovali přesně opačně. Švýcarsko tvořily 4 různé jazykové oblasti, kde menšiny dostaly velkou samosprávu a možnost sebeurčení. Federalismus udržel Švýcarsko pohromadě v době kdy u nás sudetští Němci vítali Wehrmacht. Potravinová soběstačnost našeho státu je neslučitelná s jednotným trhem EU, kde jsme vystaveni kvótám a levné konkurenci. Je potřeba vztahy s EU uspořádat nám na míru prostřednictvím bilaterálních smluv.

 12. Dobrý den, asi nejvíc mě trápí současná cenzura, kdy něco publikujete s tím, že to bude během hodin či dnů smazáno. Stejně tak, že kdokoli s jiným názorem je automaticky označen za konspirátora bez ohledu na jeho vzdělání či zkušenosti. Současnou podobu ČR tudíž nevnímám jako demokratickou.
  Jsme svědky naprosté manipulativní selekce informací a informačních zdrojů.

  Pro informaci , dle “Žebříčku v indexu světové svobody tisku “Reportérů bez hranic” si ČR vede následovně:
  V roce 2015…13. místo
  V roce 2016…21. místo
  V roce 2017…23. místo
  V roce 2018… 34. místo
  V roce 2019…. 40. místo
  V roce 2020…. Za rok 2020, stejně jako za rok 2019, byla Česká republika hodnocena v tomto žebříčku na 40. místě. Podle hodnocení Reportérů bez hranic utrpěla v roce 2020 svoboda tisku celosvětově, zejména v důsledku pandemie covidu–19. (zdroj wikipedie)

  “Svědomí národa” nyní připravuje další video, a to právě o cenzuře. Pokud jsou Vaše ideály o svobodě podobné těm našim, kontaktujte prosím přímo šéfredaktora Viktora Bureše. Rádi zmíníme vaší stranu jako alternativu k volbám.

  S úctou,
  Tomáš

 13. Vsiml jsem si,ze vznika SV tj Spolecnost volicu,ktera muze mit pry az 8 395 132 clenu.

  Neni to,ale strana, ale jen obcane volici,hezky vyzyvaji k vasi podpore na http://www.nwoo.org hned pod clankem zvouci na demonstraci podpory pravdy.
  Je tam uz zabagrovanych pres 3000 lidi ,zajima me zda o tom neco vite pane inzenyre.
  Pokud si to chcete zkontrolovat spechejte se podivat,pravdepodobne budou brzy smazani.
  Vystupuje tam clenka SV pani ANNA husita z KDU priberete je jako vase volice?

 14. Dobrý den. Rád bych se zeptal, ve kterém státě Evropy či světa (mimo vlastní Švýcarsko) byl švýcarský politický model již plně aplikován a dobře funguje? Děkuji. Martin Kubata

  1. Dobrý den, ten základní politický model, trojnožku dělení moci ve státě (moc zákonodárná, výkonná a soudní) používají dnes všechny západní státy, autorem této myšlenky je Francouz Montesquieu. Od něj se inspirovali Američané, kteří na těchto principech založili republiku v roce 1776. Zanedlouho po nich Francouzi 1792. Mimochodem americká deklarace nezávislosti byla inspirována nizozemskou deklarací nezávislosti vůči Španělsku. Od USA se inspirovali švýcaři, kteří po vzoru USA převzali v roce 1848 trojí dělení moci a federalismus. My jsme republikánské státní uspořádání a trojí dělení moci zavedli po roce 1918 po vzoru USA a Francie. Mezitím svět zaváděl nový neověřený koncept – volební právo žen. Rakušané zavedli federativní uspořádání státu v roce 1920 a sousední Němci v roce 1949. Rakušané se inspirovali Švýcary a v roce 1955 deklarovali po jejich vzoru vojenskou neutralitu. Tu dnes v Evropě deklaruje celkem šest zemí. Odpověd na vaší otázku je: ještě to nikdo neudělal, ale to neznamená, že to nejde.

   Probíhá neustálá politická evoluce a přebírání politických principů je běžné. Ti, kdo jsou pružní a aplikují logická fungující pravidla vyhrávají. Z dalších zemí, které by nám mohly být vzorem jsou Singapur, který v roce 1965 začínal z horší pozice než my a po třiceti letech dohnal v HDP na obyvatele Německo (my ho máme stále poloviční). Mimochodem při organizaci obrany státu se Singapur inspiroval ve Švýcarsku a Izraeli. Nebo také Irsko, které historicky bylo jednou z nejchudších evropských zemí a dnes má HDP na obyvatele stejné jako Švýcarsko. Mimochodem stejně jako Švýcarsko deklaruje vojenskou neutralitu. Jiné bohaté Evropské země jako Norsko nebo Island sdílejí se Švýcarskem podobnou zahraniční politiku vůči EU – nečlenství a bilaterální smlouvy. Švýcarům se však povedlo dát dohromady to nejlepší a díky tomu jsou obvykle hodnoceni jako nejlepší země k životu a vedou ve všech dalších žebříčcích od stability měny, HDP na obyvatele, kvality životního prostředí, justice atd. Učit se od nejlepších a zavádět fungující principy je přesně to, co potřebujeme – to je naším programem.

 15. Děkuji za Váš vznik. Intelektuální potenciál je benefit, selský rozum a poctivost nutnost. Je to jasné, za pokus stojíte.

 16. Dobrý den všem

  Preji vaší straně mnoho úspěchů ve volbách 2021 a doufám, že budete mít velký úspěch.

  Hezký pozdrav z Luzernu (CH)
  Jan Jandeart

 17. Dobrý den,
  jsem rád že jsem vás objevil.
  Systém správy věcí veřejných – veřejné správy a demokracie mě zajímá a ten švýcarský obzvlášť.
  Je možné se s vámi kontaktovat a komunikovat i mimo tento formulář?
  ———-
  Nestačil jsem ještě prostudovat všechny vaše texty, ale zajímalo by mě, jak se Švýcarům podařilo vymanit z vlivu světových mocností – vytvořit si neutralitu a hlavně si ji udržet a kultivovat?
  USA sice vyvážejí demokracii do světa, stejně jako to dělal SSSR, ale bohužel cinknutou demokracii – deformovanou tak, aby si v dané ze mi vytvořili a zachovali svůj vliv, tedy si ji “podmanili a ovládali”.
  Prosazování a uplatňování vlivu světových mocností ve světě nemá nic společného se svobodou a svobodnou vůlí dané země.

  1. Dobrý den,

   samotnou podstatou vzniku Švýcarska bylo vymanit se z vlivu mocností. Počíná to legendou o Vilému Tellovi, který odmítnul pozdravit klobouk na tyči, k čemuž lid nutil habsburský správce Gessler a končí to tím, že si v roce 1291 zástupci švýcarských kantonů Schwyz, Uri a Unterwalden přísahali věrnost v boji proti Habsburkům. Dodnes se Švýcarsko v němčině nazývá Schweizerische Eidgenossenschaft – švýcarské spříseženectví. Počátky švýcarské neutrality lze hledat v prohrané bitvě u italského Marignana v roce 1516. Neutralita Švýcarska pak byla oficiálně uznána na Vídeňském kongresu v roce 1815, kde si ji Švýcaři záměrně vyjednali. Ústavou mají politický systém uspořádaný tak, že všechny mezinárodní smlouvy musí být předkládány ke schválení občanům v referendu, čili je politici nemohou bez jejich vůle zatahovat do mezinárodních mocenských her. Je nutno dodat, že v referendech musí být lid informován objektivně. Naše referendum o vstupu do EU bylo zmanipulováno kampaní za 200 mil. kč, ve které byli občané informováni pouze o výhodách členství, nevýhody byly zamlčeny. Do NATO jsme vstoupili bez schválení lidu. Toto je ve Švýcarsku nepřípustné.

 18. dobrý den, ráda bych vás volila, program pěkný, ovšem je tolik maličkých straneček chystajících se kandidovat , že nevidím smysl v takové roztříštěnosti. opět bude výsledkem jen posílení stávajících megastran, které volí dokolečka jejich věrní, kteří sledují pouze média a o ničem jiném nemají nebo nechtějí mít ani zdání . dle mého jediná šance na změnu je sjednocení všech opozičních lidiček, kteří to myslí opravdu vážně , po ůspěšném zvolení je vždy změna možná. opravdu to nechápu, opakuje se to při každých volbách, mocní se nám jen smějí a právem. nevědomost nebo záměr ? vysvětlení nemám. s pozdravem elwíra

  1. Dobrý den,

   mohu vás ujistit, že jsme napsali dopis 160ti malým stranám a hnutím s návrhem spolupráce a výsledkem bylo, že se k nám připojily jen dvě. Dále si dovoluji upozornit, že malé strany mají často naprosto rozdílné programy. Zatímco některé chtějí nízké daně, jiné chtějí znárodňovat průmysl, jedny vidí spásu v EU a NATO, jiné je naopak považují za zlo, další strany vidí za vším zahraniční agenty a odhalují je siderickým kyvadélkem. Po vámi navrhovaném spojení všech malých politických straniček by vznikl naprosto směšný nevolitelný politický subjekt, který by byl označen za prospěcháře, kteří se chtějí pouze přisát na veřejné finance a funkce. Samozřejmě, jak jsem psal výše, problém který vidíte leží v nesmyslné manipulaci s volebním systémem (limit 5%). Ten má údajně zabránit politické nestabilitě. Švýcaři žádný limit pro vstup do sněmovny nemají a jsou naopak vyhlášeni svou politickou stabilitou. Pro úplnost dodávám, že současné megastrany začínaly ve svých prvních volbách například nulovým ziskem počtu senátorů v senátních volbách nebo ziskem 0,8% ve volbách do sněmovny.

 19. Dobrý den,

  všechno se jeví jako opravdu dobrý a potřebný model. Nelze ale nevidět, že u nás máme spoustu výhod, které jinde nejsou a to převážně v sociální oblasti, např. mateřské dovolené apod. Hodláte toto zachovat nebo jaké změny by byly v plánu?

  Za odpověď děkuji předem.

  1. Dobrý den,

   ano, v sociální oblasti máme výhody. Několikaletá mateřská (rodičovská) dovolená je skutečně dobrá věc. Tříměsíční mateřská, která funguje na Západě, je dost možná základem psychického úpadku západní společnosti a důvodem, proč tolik lidí potřebuje psychologa. Nicméně je potřeba si říci, jakou platíme cenu.

   Za 28 lexistence ČR nám politici udělali dluh 2 biliony korun. To znamená průměrnou rychlost zadlužování 70 mld. korun ročně. Nelze žít na dluh do nekonečna. Pokud bychom začali stejnou rychlostí, jakou jsme se zadlužovali, státní dluh splácet, bude nám chybět 140 mld. korun ročně. Přepočteno by to dělalo 14 000 korun na jednoho občana ročně, nebo 56 000 korun na čtyřčlennou rodinu ročně. Utrácíme dnes mnohem více, než kolik vyděláváme. A to je jedna část problému. Další částí je, že existuje určitá malá část populace, která si ze sociálních výhod udělala živobytí. Není možné, aby se rození dětí a pobírání příspěvků na děti stalo pro některé občany hlavním pracovním poměrem. Pokud tato část populace poroste, náš napůl zbankrotovaný stát zbankrotuje úplně a nebude moci nikdy řádně fungovat. Mateřská by tak logicky měla být vyplácena pouze do určitého počtu dětí. Připomínám článek 6 švýcarské ústavy: Všichni jednotlivci za sebe nesou zodpovědnost a musí, podle svých schopností, přispívat k naplňování potřeb státu a společnosti.

 20. Dobry den,
  Dekuji pani Mudr. Pekove, velice si ji važím a je to ona, ktera rozhodla u mne 100% o strane, ktere davam hlas. Sklanim se pred její moudrosti, silou a velkou statečnosti s vyzařujici srdečnosti. Nechť se česku staň to nejlepši, rodičům, nam a nasim dětem žití ve zdraví, v miru a svobodně.

 21. Dobrý den,
  moc fandím vašemu hnutí, obzvláště paní doktorce Pekové. Přála bych vám z celého srdce, abyste se ve volbách stali velikým překvapením (podobně jako ve Zlatém slavíkovi anketa Skokan roku). Původně jsem chtěla, tak jako pokaždé, dát svůj hlas tradiční pravicové straně, ale paní doktorka Peková rozhodla. Můj hlas patří vám. Možná je to i částečně ovlivněno skutečností, že můj otec prožil ve Švýcarsku 25 let a mám tam dva nevlastní sourozence. Ještě jednou přeji co nejvíce hlasů, doufám, že o vás v budoucnu uslyšíme čím dál víc.

 22. Dobrý den, máte můj hlas jistý, chci změnu a rozhodně naplnit své volební právo. Jste stranou, která udává ten správný směr. Držím palce.

 23. Obdivuji paní dr. Pekovou,

  přeji jí hodně zdraví ale ze všeho nejvíc hodně sil, ti naši mocipáni jí budou chtít zničit ještě i po volbách. Ta určitě nejde do politiky aby se obohatila, kdyby to tak bylo tak by se chovala úplně jinak když přišla s novým testem na COVID, rozesílala zdarma jak testovat. Vypálila rybník některým kamarádíčkům vládních činitelů, chtěli vyrýžovat zase prachy na cizím neštěstí….nemocných lidech, hyenismus. Promiňte mi ale u moci je banda psychopatů, a je přece známo že těm jde jen o peníze a moc, jsou to manipulátoři, přece si nevypusti rybník. Aby si udrželi moc tak se začaly vytvářet koaliční strany jen aby se pak dostali do vlády, získali tak co nejvíc hlasů jinak by se tam možná ani nedostali nebo získali málo křesel, jim to přinese peníze ze státní kasy, čím víc hlasů tím víc peněz, např.Pirati a Starostové, nebo Spolu, no hnus. Moc a moc bych si přála aby hnutí Švýcarska demokracie uspěla ve vládě To co se děje v naší zemi je něco otřeseného, 30 let vládnou jedni a ti samí, zase slibují za zmrzlinu, pivo, párek, koblihu a pár stovek důchodcům. Zkorumpované jsou i média, nejsou objektivní v žádném případě které si platíme z daní, do televize si pozvou jen zástupce vládních stran, vůbec nechápu proč zvou ale i p Šlachtu když není jejich strana ve vládě. Proč si nezvou více stran a hnutí?
  Takže vím že určitě budu volit Švýcarskou demokracii.

 24. Věřím, že už jen pouhé sdílení Vašich myšlenek a Vaše pozitivní energie mají sílu měnit realitu.

 25. Zdravím a díky za vás. Svůj volební lístek poputuje k Švýcarské demokracii. Věřím že v naší zemi žijí občané, kteří jsou zodpovědní. V jiných časech, věřím, že už by lid dávno hnal cepy a sudlicemi současnou vládní frašku. Kéž se ke kormidlům této země konečně dostanou zodpovědní, inteligentní a moudří lidé. Stále věřím, že je to možné a že o tom rozhodne každý jedinec, každý z nás. Každý z nás jsme spolutvůrce. Domova, ulice, obce, města, státu, kontinentu a světa. Tak vzhůru k volbám! Viva Švýcarská demokracie.

 26. Děkuji za založení Vaší strany, konečně vím koho budu volit! Držte se, češi potřebují více času!
  Tomáš

 27. Konečně s chutí vyrazím volit! Hlavně vydržet, dávat o sobě víc a víc vědět a po malých krůčcích směřovat k záměru… Kéž to zdravé myšlení ve vás není nikdy umlčeno! Díky také paní Pekové, je tak pravdivá a nenucená, věřím jí.

 28. Dobrý den, dnes jsem v poštovní schránce objevil váš volební leták i přes to, že si nepřeji žádné letáky (toto je viditelně nalepeno na schránce). Považuji to za porušení našeho právního pořádku !!!

 29. Aby ses nepo…., myslím že to určitě bylo nechtěně, kdysi jak jsem roznášela letáky tak se mi stalo že jsem omylem vhodila do schráky,

 30. Dobrý den, dozvěděl jsem se o vás díky MUDr. Soně Pekové, které si vážím a informacím, které sděluje veřejnosti věřím. Váš program mě zaujal, pověsil jsem ho u nás v obci na nástěnku u OÚ a obešel s ním několik rodin. Pro mě je na prvním místě vojenská NEUTRALITA, ale ostatní body jsou také důležité. Půjdu vás volit. Vydržte i pokud se do PČR hned napoprvé nedostanete !

 31. Dobrý den, chtěl bych se zeptat s kterými politickými subjekty by si dokázalo hnutí Švýcarská demokracie představit spolupráci v prosazování svého programu?

  1. Dobrý den,

   na změnu ústavy a její schválení lidem bude potřeba referendum. Na referendum je potřeba 3/5 většina parlamentu. Nová ústava zavádějící švýcarské principy převede moc z rukou politiků do rukou lidu, vyřeší dlouhodobé problémy naší země, nebo nastartuje jejich řešení. Pro tuto myšlenku budeme hledat podporu napříč politickým spektrem, ale ne formou obchodu – vy nám zvednete ruku pro zlo a my vám odhlasujeme novou ústavu. Námi navrhovaná změna ústavy a systému je stejně tak velká věc, že ji nelze vyvážit žádným politickým obchodem. Pro tuto změnu bude potřeba nadchnout národ a pohnout všemi stranami. Ono to nebude až tak těžké. Švýcarsko mělo, má a bude mít špičkové výsledky. My budeme díky našemu systému upadat více a více do bahna znehodnocené měny, dluhů, regulací EU, nesmyslných vojenských akcí atd. Budou se schvalovat zahradkářské zákony namísto zákona o vyrovnaném státním rozpočtu apod. Bude stačit na to upozorňovat. Čím déle času uplyne, tím více se stávající strany zesměšní a tím více bude na povrch vyplouvat potřeba nového funkčního systému. S velkou pravděpodobností také dříve nebo později dojde k roku velkých změn jakým byl rok 1848 nebo 1989, kdy se systém (nejen u nás) stane neudržitelným. Kombinací našeho volebního výsledku (podpory voličů), hledání koaličních partnerů (nějací s jistotou budou) a neudržitelností současného politického systému dojdeme ke změně ústavy. Které politické subjekty naše myšlenky podpoří je těžko říct. Prozatím o nich nikdo neví. Některé strany možná překvapí, jiné zklamou. Každopádně oslovíme všechny. Tradiční koaliční spolupráci, která nic zásadního nemění – vy nám odhlasujete tyhle drobnosti, my vám na oplátku odhlasujeme tyhle drobnosti a dohromady si rozdělíme dobře placená místa – takřka s jistotou nenavážeme, protože naším programem jsou velké systémové změny, ne drobné kosmetické úpravy. Není cílem se dostat do vlády, cílem je referendum o přijetí nové špičkové ústavy. Nová ústava pak bude jasně říkat politikům co mají dělat a nedá jim šanci dělat si co chtějí.

 32. Dobrý den, Švýcarsko vnímám jako šovinistickou zemi. Ráda bych se Vás dotázala, zda se s tímto směrem ztotožňujete? Mám ráda multikulturalismus. Osvětu, respekt, lidskost, laskavost ke všem i k dětem. V ČR toto silně chybí, je tu zažité jakési buranství, které díky cizincům a konfrontaci vnímám méně, pochopitelně v Praze.
  Děkuji předem za odpověď.

 33. Je mi líto, že jsem se o vaší straně / hnutí dozvěděl až při prohlížení volebních lístků které jsem obdržel. Musím říct, že mne váš program zaujal jako cílový stav pro více stran. Zdokonalováním a demokratizací právního řádu naší země se někdy dostaneme do něčeho velmi podobného. Váš model je vidina obzoru i pro Babišovo hnutí který by Vás určitě podpořil. Je to vidina cíle a na to jedno volební období nestačí.

  1. Dobrý den,

   měli jsme na kampaň minimum financí, protože jsme začínající hnutí. Jen samotná kandidatura stojí nezanedbatelné peníze – za podání jedné kandidátky v jednom kraji je nutno zaplatit 19 000 korun. Na celou ČR to dělá v součtu 266 000 korun. Těmito volbami jsme se uvedli na politickou scénu a doufáme, že v příštích volbách už budeme v podvědomí všech obyvatel. Náš program je program na příštích 100 let. Systémové chyby v organizaci a řízení státu, stejně jako demokratický deficit, bude nutné jednoho dne vyřešit. Velké změny většinou přicházejí skokově, jako v roce 1848 nebo 1989. Lepší systém řízení a organizace státu máme pro tento případ nyní na stole.

  1. Dobrý den,

   ano, budeme na tom pracovat. Další volby jsou komunální a senátní, budeme moc rádi, když nás podpoříte i v těchto volbách.

 34. “Je mi líto, že jsem se o vaší straně / hnutí dozvěděl až při prohlížení volebních lístků které jsem obdržel. Musím říct, že mne váš program zaujal jako cílový stav pro více stran. Zdokonalováním a demokratizací právního řádu naší země se někdy dostaneme do něčeho velmi podobného. Váš model je vidina obzoru i pro Babišovo hnutí který by Vás určitě podpořil. Je to vidina cíle a na to jedno volební období nestačí.”
  Plně souhlasím s panem Pavlem Bukovským. Proto jsem jeho příspěvek okopíroval.
  Ale: švýcarského systému se zastává také hnutí pana Cibulky. Nelze s ním navázat spojení
  a tím také více voličů ?

  1. Dobrý den,

   před volbami jsme oslovili 160 hnutí a stran a několik desítek osobností s nabídkou spolupráce. Podpořily nás jen dvě hnutí a paní Soňa Peková. I příštích volbách nabídneme spolupráci ostatním politickým subjektů a uvidíme, jak to dopadne. Chceme kandidovat samostatně, protože máme velmi originální program, který potřebujeme prezentovat na veřejnosti. Do médií bývají pozýváni lídři. Jako malé hnutí bychom na cizí kandidátce zapadli v pořadí a neměli bychom šanci náš program prezentovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

„Unus pro omnibus, omnes pro uno“ - „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ - národní motto Švýcarska
/** záloha footer řádek 45-63
Švýcarská demokracie Používáme WordPress (v češtině).
*/